Het interview Stichting Nivoz

Sociaal-emotionele ontwikkeling en Krachtenspel

26 april 2021

Krachtenspel biedt gereedschap voor sociaal-emotionele vorming en burgerschapsonderwijs en helpt jongeren zichzelf te ontdekken. Ze leren welke krachten in hun leven spelen en hoe die krachten hun drijfveer kunnen zijn, maar ook uit de hand kunnen lopen, zegt Mieke Vollenhoven. In dit interview, door Rikie van Blijswijk, gaat Mieke Vollenhovende vrouw achter Krachtenspel, dieper in op de achtergronden ervan. “Deze krachten en valkuilen leven in jou en mij, in groepen en in de samenleving”.

Er zal in het onderwijs altijd wel discussie blijven over de geldigheid van programma’s en methoden omdat, afhankelijk van de gebruiker en/of de beoordelaar, uiteenlopende criteria zullen worden aangelegd. Zo zullen leraren al gauw denken aan een aantrekkelijke inhoud en aan gebruiksvriendelijkheid. Maar bestuurders en wetenschappers zullen hoge eisen stellen aan gebleken effectiviteit.

Dat laatste zal zich zeker voordoen wanneer het gaat om programma’s of instrumenten als het gereedschap op Krachtenspel.nl, hier geïntroduceerd, die bedoelen sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. Omdat het in dit geval altijd om gevoelige onderwerpen gaat zullen leraren eens te meer zoeken naar common sense, naar wat begripsmatig en qua inhoud gemakkelijk herkenbaar is in de dagelijkse praktijk, waarmee ze dus vlot aan het werk denken te kunnen.

Wetenschappers die het eerst en vooral gaat om aangetoonde effectiviteit zullen hier geen genoegen mee nemen en met het programma een experiment aangaan en proberen te komen tot evidence. Deze praktijk heeft nogal eens tot gevolg dat het programma zich aan de toetsingsmethode moet aanpassen in plaats van andersom of dat waardevolle initiatieven afvallen.

In het geval van Krachtenspel hebben we met deze spanning te maken. Het spreekt sterk tot de common sense, maar het is de vraag of het instrument bijvoorbeeld vragen naar conceptvaliditeit bevredigend zal kunnen beantwoorden en of effectiviteit wel te meten zal zijn gezien de complexiteit van de handeling. Het houdt echter veel wijsheid in, is omvattend en speelt in de leraar-leerlinginteractie, de plaats waar de actie is.

We presenteren hier een interview met de bedenker en eerste ontwikkelaar van het instrument, Mieke Vollenhoven, als voorbeeld van een initiatief dat niet zo vatbaar lijkt voor wetenschappelijke toetsing, maar stevig gefundeerd is in praktische wijsheid en daarom heel waardevol kan zijn.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Mieke Vollenhoven verstaat sociaal-emotionele ontwikkeling als “Een dynamisch proces waarmee kinderen en jongeren de fundamentele levensvaardigheden verwerven, die hen helpen bij het ontwikkelen van een eigen identiteit, het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving”.[1] Dat houdt bewustwording, ontwikkeling van het zelf en een realistisch en positief zelfbeeld in, maar ook het aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het reflecteren op eigen gedrag, conflicthantering, weerbaarheid en het maken van eigen keuzes.

[1] https://www.slo.nl/thema/meer/gezonde-leefstijl/doelgroepen-thema/ Geraadpleegd op 4 maart 2021

Wie ben je?
Mieke Vollenhoven ontwikkelde het fundament voor Krachtenspel, waarmee jongeren zichzelf leren kennen. In het gesprek dat begint met de vraag over wie ze is en waar ze vandaan komt, blijkt haar familieachtergrond een krachtige inspiratiebron voor haar werk. ‘Daarvoor ga ik terug naar mijn wortels,’ begint Mieke. ‘Aan de kant van mijn vader veel aandacht voor theologie, ethiek en filosofie. Aan de kant van mijn moeder veel aandacht voor onderwijs en gezondheid. Het zit in mijn opvoeding en misschien ook wel in mijn genen om mij verantwoordelijk te weten voor wat er om mij heen gebeurt en mijn talenten volop in te zetten voor de samenleving. Hard werken, goed je best doen en verantwoordelijkheid dragen voor de zwakkeren in de samenleving was belangrijk en gewoon.

Mijn grootvader van mijn moeders kant was kunstschilder en tekenleraar. Van hem heb ik wellicht het denken in beelden, de creativiteit, te danken. Als kind wilde ik mij al creatief uiten en iets betekenen voor een ander. Door de filosofie, de theologie en de kunsten kan ik op een levensbeschouwelijke en creatieve manier kijken naar mensen en culturen. Dat zijn de twee glazen van mijn bril om naar het leven te kijken. Ik heb een sterke behoefte om mijn denkbeelden toegankelijk te maken voor iedereen.

Ikzelf heb theologie gestudeerd in Brussel en ben afgestudeerd op het onderwerp ‘leerprocessen in de cultuur’. Later heb ik een opleiding gevolgd in professionele communicatie en een coachopleiding gedaan.’

Wat inspireerde jou tot het concept achter Krachtenspel?     
‘De relatie tussen leerling en leraar is voor mij een levende relatie die aandacht vraagt. Leerling en leraar (student en hoogleraar) hebben geen vanzelfsprekende band. Ze leven in een andere wereld met een ander gevoel voor tijd. Jongeren hebben meer een intuïtie voor de toekomst en ouderen brengen ervaringen en inzichten uit het verleden. De kunst van het leren is om beiden te respecteren en een brug te slaan vanuit nieuwsgierigheid voor de eigenheid en talenten van de ander. Dat is niet nieuw. Augustinus had het er al over in Pourquoi des professeurs? Het is mijn overtuiging dat capaciteiten op sociaal-emotioneel gebied (in de zin van persoonlijke kwaliteiten of vermogens, red.) alleen ontwikkeld kunnen worden in relatie met anderen. Achter het laptopscherm en alleen op je kamer is het een worsteling. Het was daarom mijn droom om Krachtenspel te ontwikkelen voor jongeren in onderwijs, zorg en andere domeinen om beide generaties met elkaar in gesprek te laten zijn over hoe we met elkaar omgaan. Niet door te praten over de capaciteiten maar door in de praktijk te reflecteren op onze eigen houding. Daar zijn ook ervaringsgerichte oefeningen, (eigen)verhalen, beelden en spelsituaties voor nodig.’

Oefenen met Krachtenspel
Met dit gereedschap op Krachtenspel.nl leren jongeren zichzelf, de ander en de krachten in groepen beter kennen: hun geestkracht, kwaliteiten, krachten en grenzen op dit gebied. Door de oefeningen en spelsituaties kunnen ze zelfstandig en veilig oefenen. En ontwikkelen ze de nodige capaciteiten. Voorbeelden hiervan zijn: doorzettingsvermogen, creatief handelen, omgaan met verleiding en misleiding, (zelf)vertrouwen, het innemen van ruimte, het effectief grenzen stellen of het flexibel omgaan met verschillen. Ze ontdekken wat er speelt onder hun eigen gedrag, hun motieven: wat laten ze zien aan lichaamstaal? Welke gevoelens of overtuigingen hebben ze? Welke boodschappen en signalen geven ze (onbewust) af?

De krachten waarover we spreken laten zich concreet zien in de houding van mensen. Sociaal-emotionele kwaliteiten kunnen sterk zijn, maar anderzijds ook verworden tot valkuilen. Dat gebeurt als ze over de top gaan. Het gaat om het bewust waarnemen van dat kritieke moment dat je niet meer constructief bent.

Strijdgeest, Vechtjas en Aanvaller
Stel dat jouw sterke kant – moedig zijn – is. Deze kracht wordt gerepresenteerd door de Strijdgeest. Jouw kracht is het om te strijden. Jouw kwaliteiten zijn: de strijd aangaan, niet bang zijn, durven, confronteren, je plek innemen, er helemaal voor gaan, kwetsbare mensen of natuur beschermen. Je kunt als strijder echter ook doordraven. Dan word je een vechtjas of een aanvaller. Je gaat iedereen uitdagen, je wilt imponeren, je bent agressief en gebruikt wapens, je ontkent jouw pijn en gaat oordelen over wie bang is, wie een watje is en belandt zo in vijanddenken.

Zie hier hoe met Krachtenspel ‘gespeeld’ kan worden met deze en andere krachten. Op deze manier kun je een constructieve en destructieve houding bij jezelf ontdekken. Met het gereedschap van Krachtenspel krijgen jongeren, (gerekend vanaf een jaar of 15, en er is ook werkmateriaal voor kinderen) op inspirerende wijze inzicht in hun krachten.

Wat op het spel staat
De meesten jongeren ontwikkelen capaciteiten als vertrouwen (je kunnen hechten aan iemand), autonomie (besef van eigenwaarde) en initiatief (een beeld over waar je naar toe wilt) van jongs af aan (onbewust). Er zijn er echter ook die het contact ontberen, leven in isolement of in een context van gebroken relaties. Dan is het contact met professionele begeleiders, maar ook docenten en leeftijdsgenoten zeer behulpzaam om deze basis-capaciteiten alsnog te ontwikkelen. Deze basis is onmisbaar om mens te zijn, te leren, samen te werken en te presteren. Mieke benadrukt het belang om die basis met zorg en liefde te onderhouden en verder te ontwikkelen.

‘De krachten en valkuilen van individuen zijn tevens de krachten en valkuilen in groepen en culturen. Het gaat ook om thema’s als discriminatie, agressie en manipulatie, versterkt door social media‘, zegt Mieke. We bewegen ons in het krachtenspel van de tijdgeest. ‘Jongeren dienen hun eigen capaciteiten en geestkracht te ontwikkelen om niet meegesleurd te worden met allerlei stromingen en te leren voelen dat hun grens in het geding is.’

School als oefenruimte
Leraren met tact en inspirerende pedagogische leiders maken aandacht, tijd en ruimte vrij om te kunnen werken aan kwaliteiten en capaciteiten als zelfredzaamheid, zelfstandig denken, creatief denken, doorzetten of ondernemingszin. Het gaat om essenties van mens-zijn. School is een oefenruimte die aanraakt en uitdaagt. Daar horen duidelijke grenzen bij, zonder te veel betutteling of isolement.

‘Het is lastig voor jongeren om zich voor te bereiden op hun toekomst als ze niet kunnen omgaan met sociaal-emotionele vragen’, merkt Mieke op. ‘Die zijn er altijd, zeker op die leeftijd en scholen lijken verlegen om hiermee om te gaan. Leraren hebben vragen over hoe dat te doen zonder te psychologiseren, te rationaliseren of te moraliseren. Hoe werk je met jongeren aan ongezonde patronen zoals verslaving en intimidatie, wat bied je als antwoord op nepnieuws? Hoe leer je hier je kwaliteiten en valkuilen kennen in een klimaat waarin verschillen sterker worden en ook in de politiek bij leiders de grenzen niet meer duidelijk zijn?’

Voorbereiding op de samenleving
Het gereedschap op Krachtenspel.nl is een hulpmiddel voor de leraren en (bege)leiders om te werken aan de nodige capaciteiten en competenties om jonge mensen voor te bereiden op de samenleving. In het gereedschap achter Krachtenspel.nl worden daarom zowel de krachten achter sociale problemen als typerende houdingen van mensen en groepen verhelderd. In het werkmateriaal (voor jong en oud) gaat het vooral om het herkennen en hanteren van die krachten in praktische situaties door verhalen, beelden, symbolen en oefeningen waaraan veel professionals uit de vriendenkring  hebben meegewerkt.

Mieke vervolgt: ‘Het krachtenspel waarin we ons bewegen is een voortdurend leerproces waarin je je aan elkaar spiegelt: hoe je communiceert, hoe je je grenzen aangeeft, hoe je creatief handelt of zinvol onderneemt. Daarmee wordt sociaal-emotionele educatie vorm gegeven.’

Voor wie is het?
Op de website is het gereedschap te vinden. Compleet met de verhalen, spelsituaties, oefeningen, beelden en symbolen. Je kunt zelf kiezen bij welke werkwijze je je lekker voelt. Er komen spelkaarten aan die je in de hand kunt houden. Het materiaal is breed inzetbaar en beschikbaar voor interne begeleiders, docenten, vertrouwenspersonen en vrijwilligers zoals ouders. Het is vrij eenvoudig om met de krachten kennis te maken. Er staat ook een test op.

Wat wordt met Krachtenspel bereikt?
Bewustwording en ontwikkeling van de constructieve krachten in jezelf, in anderen en groepen. Maar ook herkenning van het kritieke moment dat je houding (of die van anderen) over de top gaat en destructief kan worden. Het oefenen van het effectief hanteren van de krachten. En de krachten bundelen in groepen.

Op zoek naar meer informatie over het gereedschap op Krachtenspel.nl?
www.Krachtenspel.nl (open source, non-profit)
Auteurs: Mieke Vollenhoven met Jan Ausum en Dirk van der Spoel

In dit filmpje kun je in een paar minuten zien over welke krachten het gaat en wat ze doen met mensen”, aldus de uitleg op de website.

 

Waar blijft de leerkracht als inspirator?

Waar blijft de leerkracht als inspirator? Als dromer, filosoof of strijder?

Hoe kun je dat waarmaken als deze rol niet wordt benoemd?

Auteur: Mieke Vollenhoven

Er was een tijd dat theologen, filosofen het onderwijs vormgaven. Lang geleden. De vorming was gebaseerd op oeroude principes die het hele leven bepaalden. Er waren beginselen die gezinnen, scholen en de samenleving in hun greep hielden. Ik ben er mee opgegroeid. ‘t Was niet te vermijden. Ik ken zowel de eerbied uit de jaren 50, als het protest in de jaren ’60 tegen het geestelijk gezag en ook, nog later, de speurtocht naar hoe we ons weer kunnen verbinden. De principes kon ik als kind niet verwoorden. Ze leefden in mij. Iets om trots op te zijn? Ik weet het niet. Maar ik ken wel het verschil met deze tijd. Nu zijn er veel minder gemeenschappelijke waarden of principes. Mijn beginselen zijn anders dan die van mijn grootvader. Maar beginselen horen er nog steeds bij! Docenten en coaches horen in mijn ogen kernwaarden uit te stralen. Inspirerend leiderschap te tonen!

Rollen

Als ik nu iets lees over de rollen van de leraar, of de hoogleraar, kom ik vooral praktische rollen tegen. De docent begint als gastheer (welkom heten!) en eindigt als afsluiter (vergeet niet te evalueren!). Hij moet goed kunnen presenteren, anders komt de lesstof niet over. Het moet natuurlijk ook een didacticus zijn, anders kan hij de les niet vormgeven en het proces onder controle houden. En wat we niet mogen vergeten, is dat hij ook een pedagoog moet zijn. Met oog voor het kind. Als daar nog tijd voor is. Tot slot is hij ook nog een (leer)coach. Leerlingen en studenten moeten hun weg in het onderwijs en (beroeps)leven vinden. Daar heb je een coach voor nodig. Heel goed allemaal. Dat meen ik. En toch…ik mis iets essentieels. Is het mijn bloed dat borrelt? Mijn eigen drijfveren. Of is het veel meer?

Gemis

Ik mis de docent als inspirator, dromer, hartstochtelijk filosoof, verhalenverteller of kunstenaar. Ik wilde soms huiveren als leerling en student. Versteld staan van wat er werd gezegd. Bewogen worden ook al begreep ik het niet helemaal. Leraren mochten tijden doorgaan als ik er het leven bij kon ervaren. Ik wilde wegdromen en tegelijk mijn aandacht erbij houden. Ontdekken wat het mysterie was. De gouden draad in het verhaal pakken. Of het nu wiskunde of Nederlands was. Ik wilde een spiegel zien waar ik in kon kijken. Of merken dat een ander geboeid zat te kijken, een scherpe vraag stelde of dat het stil werd in de klas… Wat ik níét wilde is: veel dingen zien die je moest onthouden, indelen en uitpluizen. Veel woorden horen en iets over hun samenhang. Zonder dat je wist wat het betekende! Voortdurend oefenen van lesstof, vaardigheden en de toepassing ervan. Ik heb ergens heimwee naar oertijden. Ik wil weg van de tijdgeest. Zonder terug te keren naar de morele druk van mijn voorvaderen. Maar om wat voor geest gaat het dan? Welke krachten hebben we in het onderwijs bewust te maken en een plek te geven?

De geest krijgen

Er zijn geesten die we niet meer duidelijk benoemen maar wel kunnen aanwaaien. Ze kunnen in een groep een vuur ontsteken, een wind aanwakkeren, een golf van emoties oproepen. Een inspirator kan die geesten helder maken. Misschien is het de Strijdgeest waarbij de docent voor de klas zich boos kan maken over onrecht; de Werkgeest waardoor een docent een hele klas kan laten samenwerken. Misschien is het de Droomgeest waardoor de verbeelding parten gaat spelen. Die krachten van de geest zitten niet alleen bij de man of vrouw voor de klas. De rol van de inspirator zit dieper, raakt meerdere doelen tegelijk. Het gaat om een mentaliteit, gemeenschappelijk bewustzijn van de nodige verandering. Ook bij de leerlingen of studenten. Het gaat erom dat we de geesten leren onderscheiden en hanteren. Neem bijvoorbeeld de Strijdgeest. Die beheerste ik nog niet goed als leerling. Ik was nog geen Strijder maar soms een Vechtjas. Ik werd kwaad van een beoordeling die mijn geest verlamde, een onterecht excuus dat ik moest maken, maar ik wist niet goed hoe ik die boosheid effectief kon uiten. De krachten van de geest zitten dieper, gaan verder dan de kwaliteiten van Ofman. Maar je kunt het leren om die geesten te hanteren en in balans te houden. De hele klas, het hele team kan leren wanneer de Werkgeest optimaal is of wanneer er een Stresskip of een Opjager aan het werk is. Kunnen mensen dit onderscheid op tijd maken en aangeven? Krijgen coaches, docenten en leerlingen de kans om zich hierin te trainen? Vroeger was er geen schijn van kans voor de leerling die de geest kreeg in de klas en er iets over wilde zeggen. En nog steeds… ook in deze tijd, lijkt de stem van de ziel weinig kans te hebben.

Is het tijd?

Vandaag heb je echt wel leraren en hoogleraren die bevlogen zijn, het verleden op doen leven, coaches die je de nodige ervaring geven. Maar er zijn weinig Inspirators die ervoor zorgen dat je inzicht krijgt; een antwoord wilt geven op je eigen geschiedenis! Ook vandaag zijn er goede leraren die je het gevoel geven dat er een weg is die je kunt gaan. Maar een inspirator is meer dan een leercoach en laat je ervaren dat je er een prijs voor wilt betalen! Is het duidelijk wat ik mis in het scholingsaanbod? Nogmaals, het geldt niet alleen voor leerlingen. Ook voor docenten en schoolleiders. Ooit heb ik – samen met Piet Weisfelt en Luc Stevens – de training Inspirerend leiderschap ontwikkeld. De eerste in Nederland. Is het nu tijd voor de leerkracht als Inspirator? Zal het materiaal op de website www. Krachtenspel.nl, dat deze krachten duidelijk maakt, een echte kans krijgen? Of moeten de deskundige idealisten, die hun werk – open source – willen delen, meedoen met het huidige tijdsgewricht en de marktwerking? Kunnen de creatieve makers op eigen wijze hun werk verder ontwikkelen met hulp van vrijwillige bijdragen? Zijn er organisaties die hen willen helpen met de activiteiten? Dat willen we graag weten. Of worden we als inspiratoren, dromers en strijders gedwongen ons werk uit handen te geven aan organisaties die de markt kennen?

De essentie raken

Ik mis de leerkracht als inspirator, ziener, dromer. En als gelovige in wat wezenlijk is. Niet met het ouderwetse gezag waarmee dingen moeten gebeuren. Niet alleen als opvoeder. Het gaat om de Inspirator/coach die me in mijn ziel raakt. Met woorden die me tot op het bot raken. Met ogen waarin ik terugkijk. Die ook de geest van de groep kan aanwakkeren. Niet alleen fysiek ons in beweging brengen (ook hard nodig trouwens) maar waarin we de geest krijgen. Om daar ruimte voor te maken moeten we een prijs betalen. Ok, laat de leerkracht maar wat meer fouten maken, niet goed beginnen of afsluiten, af en toe de rode lijn verliezen of een verkeerde beoordeling geven. Wat geeft het als we op tijd de mens kunnen worden die we verlangen? Zorg ervoor dat we (aan)geraakt kunnen worden. Dat we weer geloven in de krachten van de geest zonder dat zij onder het vloedkleed worden geschoven. In de marge geduwd. Belachelijk gemaakt omdat je ze moeilijk kunt meten. Of als handig setje verkocht voor een veel te hoge prijs.

Het waarmaken

Laten zij die ons doen leren, soms een god worden, een engel, advocaat van de duivel, een gelovige of ongelovige, schepper, een nieuwe dag creëren of juist de schaduwen belichten waar we bang van worden zonder dat we het weten. Laten de leerlingen, studenten, leerkrachten, coaches en hoogleraren en het bevoegd gezag alsjeblieft – om hun geestkracht te behouden – de Inspirator opzoeken, weigeren veel lijstjes in te vullen en soms ruzie maken met het bevoegd gezag. Waar blijft de leerkracht als inspirator? Zijn ze er nog? Verdwijnen ze in de marge? Of worden ze onderdrukt en branden ze op, zonder dat we voor hen opkomen? Net als de huisarts die de tijd wil nemen voor patiënten. De zorgverlener die een klusje wil doen wat niet mag. De vraag is: Hoe ga je effectief om met de krachten van de geest? Neem je de tijd om een inspirator te zijn? Op de website Krachtenspel.nl kun je, samen met leerlingen en collega’s, de krachten leren kennen en hanteren. Bijvoorbeeld de krachten van de strijder die een vechtjas of een aanvaller kan worden. Of de dromer die een fantast of een warhoofd kan worden. Tenminste, als je er tijd voor hebt. Wil je deze informatie dan met belangstellenden delen?

 

7. Burgerschapsonderwijs in het krachtenspel van d...

Vlak voor de zomer willen we jullie een fijne tijd toewensen! Dit is het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. In deze nieuwsbrief aandacht voor het interview van Stichting NIVOZ, de meerwaarde van Krachtenspel voor kinderen en jongeren in het (burgerschaps)onderwijs, een activiteitenkalender en een actie: De eerste 10 professionals kunnen een workshop gratis volgen.

Interview

Stichting NIVOZ heeft in een interview met Mieke Vollenhoven, producent van Krachtenspel.nl, aandacht besteed aan de betekenis van Krachtenspel in het onderwijs. Een opvallende alinea en de link naar het interview:
We presenteren hier een interview met de bedenker en eerste ontwikkelaar van het instrument, Mieke Vollenhoven, als voorbeeld van een initiatief dat niet zo vatbaar lijkt voor wetenschappelijke toetsing, maar stevig gefundeerd is in praktische wijsheid en daarom heel waardevol kan zijn. Bron: https://nivoz.nl/nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-krachtenspel

Kinderen en jongeren in het (burgerschaps)onderwijs

Van jonge burgers wordt een grote mate van zelfredzaamheid verwacht. Ook sociaal. Het thema is complex maar je kunt niet blijven praten. Het is nodig om – op een verantwoorde wijze – een beetje te experimenteren met het gereedschap van Krachtenspel.nl en te vertrouwen op de deskundigen in de school die daarmee kunnen werken. Er zijn ook veel jongeren met sociale talenten die hun steentje kunnen bijdragen.

Je bent zelf het ideale instrument en kunt optimaal met elkaar leren door te doen en te reflecteren. Daar heb je kapstokjes bij nodig. Beeldtaal en een leidraad. De zeven concrete houdingen, beelden, oefeningen en symbolen op Krachtenspel.nl zijn geschikt om op een veilige manier bij de kern te komen. Omdat ze niet op de persoon maar op de bal spelen. Door naar aanleiding van de interventies te reflecteren op de eigen houding, ga je (steeds) meer bewust in gesprek met je doelgroep. Welke aanvliegroute kies je? Met welk thema van Krachtenspel ga je aan de slag? Werk jij liever met verhalen of beelden? Of durf je ook het spel te spelen? Er is werkmateriaal vanaf de leeftijd van 10 jaar. Docenten (mentoren, coaches) kunnen met inzicht, lef en met Krachtenspel burgerschapsonderwijs op een hoger plan brengen.

Innovatieve aanpak

Het gereedschap van Krachtenspel.nl is innovatief en geeft een antwoord op actuele problemen. Het speelt in op de behoefte aan interactief, digitaal- en visueel materiaal. Geschikt om ook via internet te werken (online learning). Het maakt jonge mensen meer zelfredzaam en minder afhankelijk van begeleiding door instanties; ze doet iets aan preventie van te grote hoeveelheden ongezonde medicatie zoals slaapmiddelen; draagt bij aan de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg; werkt bottom-up met ervaringsdeskundigen en professionals over vakgebieden heen.

Actie. Doe je mee?

Omdat het thema zo urgent is, komen we in actie. In het voorjaar hebben we de basis gelegd van de Krachtenspel-kaarten. De kaarten maken het gereedschap visueler, (nog meer) tastbaar en ze maken de visie en aanpak snel inzichtelijk. We nodigen (team)leiders en docenten uit om mee te doen aan het testen van het eerste setje kaarten. De kaarten zijn bestemd voor po vanaf 10 jaar, vo, mbo en hbo. De eerste tien professionals (docenten, coaches, begeleiders etc.) die zich opgeven:

 • kunnen zonder kosten meedoen aan een van onze middagactiviteiten in het najaar waarin je je competenties traint, het materiaal op interactieve wijze leert kennen en we samen de eerste opzet van de kaarten testen. Zie de data bij Activiteiten najaar Omgeving Renkum.
 • krijgen in een later stadium de set met kaarten gratis als ze op school met de kaarten aan het werk gaan en feedback willen geven. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Geef wel aan dat je gebruik wilt maken van de actie. Vragen en opgeven: Info@krachtenspel.nl.

Onderbouwing van Krachtenspel.nl

Het gereedschap is gebaseerd op vier pijlers: de pedagogische, psychologische, didactische en levensbeschouwelijke universele waarden. Die uitgangspunten zijn geïntegreerd in de visie en het model en stap voor stap uitgewerkt. Die verbinding is nodig en spreekt aan! Krachtenspel.nl:

 • biedt een doordachte, verantwoorde, brede en praktische visie op dit gebied;
 • de website is open source en de downloads zijn direct toegankelijk;
 • is vanwege de opzet geschikt voor een leven lang leren: jong, oud en doorlopende leerlijnen;
 • geeft concrete basis en beelden voor onderwijs, coaching, opleiding, zorg en begeleiding tegelijk. Zodat we hoognodige bruggen kunnen bouwen;
 • laat alle zintuigen aan het werk: informatie, oefeningen, verhalen, spel, beeld en geluid;
 • leert krachten achter sociale problemen zoals agressie, stress, vooroordelen etc. waarnemen in houdingen van mensen (leren nuanceren, in de context plaatsen, balans vinden);
 • helpt (jonge) mensen meer in hun kracht (balans) te komen en effectief om te gaan met sociaal emotionele problemen;
 • docenten kunnen keuzes maken welke werkvorm bij hen past, welk thema op school nog aanvulling behoeft en zich verder professionaliseren door letterlijk hun houding te oefenen;
 • schoolteams kunnen hun visie op een hoger plan brengen en hun actieplan (ook) richten op houdingen en competenties ten aanzien van sociaal-emotionele problemen.

De activiteiten die op de website stonden zijn – vanwege Corona – verschoven naar het najaar:

Activiteiten najaar 2021

 

Vrijdag 8 oktober 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken? Kun je in een crisis en bij conflicten blijven staan en mensen die aanvallen of polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren?

Op deze inspiratiemiddag (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 20 september) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

 

Vrijdag 19 november 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie? Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken?

In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

Op deze workshop (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep of werkomgeving. Met de nieuwe kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Marijke Mesdag als co-trainer (Kerngroep Krachtenspel.nl)

Terugblik activiteiten

 • In het voorjaar van 2021 hebben we via Zoom gewerkt aan het testen van de eerste opzet van de Krachtenspel-kaarten. Verrassend om te merken dat je ook via sociale media met KS intensief contact kunt maken, beelden op je in kunt laten werken, je je geluid kunt laten horen en samen kunt bewegen achter je scherm.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staat het NIVOZ interview en nieuwe artikelen: Wat bezielt deze mensen, hoe komen we bij elkaar? Hoe blijf je in je kracht in crisistijd, hoe doe je dat als leider? Geloof je soms ook je ogen en oren niet als je naar het nieuws kijkt?
 • De website wordt goed bekeken. Nu elke maand meer dan honderd nieuwe gebruikers.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Producent Krachtenspel.nl

 

6. Meer trainers en begeleiders aan het werk met K...

Wat een jaar hebben we achter de rug! Met krachten die over de top dreigen te gaan. Krachten in mensen, de natuur en de samenleving. Dat is voor (bege)leiders in deze tijd een hele uitdaging. We wensen je/jullie een jaar toe waarin we ons evenwicht kunnen bewaren en verder werken aan idealen. In crisistijd heb je eerder te maken met stressvolle situaties, energieverlies of isolement. We verliezen dan eerder het contact. Niet alleen door die anderhalve meter maar ook door stereotype reacties zoals: je eigen bubbel, wij-zij denken, misleiding en verwarring. We richten ons in Krachtenspel.nl daarom op het herkennen van die reacties en het vinden van een constructieve houding. Met hulp van eigen krachtbronnen en met elkaar. Eigen inspiratie (letterlijk: inademen) en hulp van vrienden, met wie je kunt uitademen, zijn voorwaarden om te ontwikkelen. Dat geldt zeker voor Krachtenspel.nl en mijn eigen inzet als leider van deze informele organisatie met een professionele website. Daarom een persoonlijke noot:

Eigen inspiratie en vrienden

Het is al vele jaren mijn droom om vanuit mijn expertise als leerplanontwikkelaar (nog een keer) toegankelijk gereedschap te ontwikkelen op het gebied van sociaal-emotionele educatie. Ik voel me geroepen om (cultuur)krachten en patronen achter sociale problemen te verhelderen. En deze meer hanteerbaar te maken door het verschil te laten zien en ervaren tussen stereotype- en constructieve houdingen. Met beelden, verhalen en oefeningen die vele mensen aanspreken. Voor jong en oud. Om dat te bereiken heb ik het Krachtenspel.nl-model, het gereedschap, de leergang en de website ontwikkeld. Dat heb ik niet alleen gedaan. In de afgelopen vijf jaar heb ik op vele (meer dan 30!) deskundigen (vooral vrienden en familieleden) een beroep gedaan. Soms was ik te gedreven. Dan kreeg ik nog een paar minuten om over Krachtenspel te praten of kwam er een tijdslimiet (“dit jaar heb ik nog een paar uur om te helpen”). In deze nieuwsbrief wil ik al mijn vrienden bedanken. Met name: Jan (auteur Krachtenspel-spel), Dirk (eveneens mede-ontwikkelaar), Ruud, Remy, Chris, Roger, Rob en Janneke. In het colofon staan zij en alle anderen met naam en toenaam vermeld. Het is bijna allemaal vrijwilligerswerk. Zonder hun steun was het niet gelukt.

Voor elkaar

In 2021 ligt de nadruk op de toepassing van het gereedschap onder het motto: “Voor elkaar met Krachtenspel.nl”:

 • Vanuit het “Train de trainer” principe worden trainers en begeleiders via de activiteiten en de Krachtenspel-leergang vertrouwd gemaakt met het gereedschap (zie later).
 • Met de Krachtenspel-werkkaarten (in de maak) krijgen leiders en begeleiders snel inzicht in de krachten en hoe je met het gereedschap op de website in een groep kunt werken.
 • Met de Krachtenspel-organisatiekaarten (in de maak) zie je in vogelvlucht vanuit welke visie, strategie, doelen, competenties en capaciteiten we werken.

Eerst de nieuwe activiteiten: Kom je ook een keer actief kennismaken?

Activiteiten voorjaar 2021

 

Vrijdag 26 februari 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken?

Kun je in een crisis en bij conflicten blijven staan en mensen die aanvallen of polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren? Op 26 februari (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 15 februari) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

Vrijdag 26 maart 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie?

Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken? In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

Op de workshop op 26 maart 2021 (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 15 maart) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel (Kerngroep Krachtenspel.nl)

Disclaimer: mochten wij door overheidsmaatregelen genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we jullie op de hoogte via de website. Als er een datum niet doorgaat, nemen we waarschijnlijk de volgende datum. De reserve datum is 23 april.

Leergang Krachtenspel.nl

De activiteiten op de website (workshops en inspiratiemiddagen) zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen de basis van een leergang. Voor de eerste kennismaking kun je je snel inschrijven via Info@krachtenspel.nl. Professionals die willen deelnemen aan meer activiteiten, schrijven zich in via de formulieren op de website, dragen op deze wijze bij aan de (on)kosten en kunnen – na een aantal dagdelen (zie later) – desgewenst een certificaat krijgen (bewijs van deelname). Dat kan als Begeleider, Co-trainer of Trainer (coach of adviseur). Het betreft een stapsgewijze opbouw. Je hoeft als deelnemer niet de hele leergang te volgen. Je kunt kiezen aan welke activiteiten je deelneemt. In elke activiteit geven we extra aandacht aan een bepaalde kracht of werkwijze. De complete leergang duurt twee jaar (vier workshops, vier inspiratiemiddagen en soms een extra bijeenkomst). De leergang is een aanvulling op de competenties en opleiding die professionals al hebben op het gebied van training, coaching of begeleiding. In de diverse activiteiten ervaar je steeds meer het verschil tussen stereotype- en constructieve houdingen. Professionals gaan in de leergang dynamische krachten, zoals manipulatie, overheersing en verwarring duidelijk bij zichzelf en hun doelgroep herkennen en beter hanteren in hun doelgroep/werkomgeving. We nodigen alle professionals uit om in 2021 actief kennis te maken met onze activiteiten.

 1. Op de inspiratiemiddagen gaat het vooral om kennismaken en oefenen met het gereedschap van Krachtenspel.nl. Elke keer komt een andere inhoud aan bod. Professionele begeleiders leren effectief te werken met het gereedschap.
 2. Op de workshops werken professionals aan specifieke competenties op het gebied van sociaal-emotionele educatie, onder leiding van een ervaren Krachtenspel.nl trainer. We ontwikkelen op interactieve wijze capaciteiten om met groepsdynamische krachten te werken. Dit gebeurt in het kader van de dynamiek in de groep, je persoonlijke ontwikkeling, de (doel)groep en de cultuur. We leren van elkaar.

Voorwaarden om Krachtenspel.nl zelfstandig te mogen inzetten

 1. Professionals – die zich op de website hebben ingeschreven – mogen binnen de gebruikersvoorwaarden (bronvermelding, auteursrechten, etc. zie de website) – binnen hun eigen organisatie aan het werk met Krachtenspel.nl.
 2. Professionals die (een deel van) de leergang gevolg hebben (na 4 of 8 dagdelen) krijgen desgewenst een certificaat (bewijs van deelname) om effectief met Krachtenspel.nl te werken binnen hun eigen organisatie en de gebruiksvoorwaarden.
 3. Professionals met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven) mogen ook zelfstandig extern aan het werk met Krachtenspel.nl. Dit geldt voor ervaren coaches, trainers en adviseurs met ruime ervaring met wie wij een participatieovereenkomst hebben.

Er zijn nu in de kerngroep van Krachtenspel.nl vier trainers/adviseurs met een schriftelijke overeenkomst (Mieke, Jan, Dirk en Chris), een speltrainer (Ruud), twee co-trainers die zich inwerken (Rob en Roger) en vijf begeleiders die met de Krachtenspel-kaarten willen gaan werken. Een overzicht van de stappen in de leergang:

Begeleiders (in eigen werk/omgeving)

a) Wie: Professionele begeleiders op het gebied van sociaal-emotionele educatie.
b) Doel/opbrengst: Vaardigheden om effectief om te gaan met de website en de kaarten. Certificaat (bewijs van deelname).
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten (als deze klaar zijn) om snel en effectief met de website te kunnen werken (zie ook de gebruiksvoorwaarden op de website).
d) Investering: Vier dagdelen: Minimaal drie activiteiten en een workshop met de kaarten
Voorwaarde: Na kennismaking inschrijven via de formulieren op de website.

Co-trainers (van activiteiten op Krachtenspel.nl)

a) Wie: Professionals die meewerken als co-trainer aan de activiteiten op Krachtenspel.nl.
b) Doel/opbrengst: Competenties om als co-trainer te werken met Krachtenspel.nl. Certificaat met vermelding van jouw expertise (als speltrainer, verhalenverteller, coach of trainer etc.)
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten en -organisatiekaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal zeven dagdelen (liefst 7 krachten). De complete leergang heeft een doorlooptijd van ca twee jaar. Eerste jaar als Begeleider. Daarna een paar keer als Co-trainer meewerken met een trainer van Krachtenspel.nl. Voorwaarde: Inschrijven via de website als organisatie.

Zelfstandig trainer, coach of adviseur (commercieel, vanuit je eigen organisatie)

a) Wie: Ervaren SEE-trainers die het gereedschap door en door kennen en kunnen hanteren
b) Doel/opbrengst: Competenties en capaciteiten om vanuit je expertise en organisatie zelfstandig – met Krachtenspel.nl te werken. Certificaat met vermelding van jouw expertise als coach, trainer of adviseur. Met een participatieovereenkomst kun je – binnen de voorwaarden – Krachtenspel.nl zelfstandig inzetten in activiteiten.
c) Product: Je krijgt meerdere setjes kaarten.
d) Investering: Minimaal 10 dagdelen. Deelname aan de leergang en extra bijeenkomsten. Voorwaarde: Elk jaar inschrijven via de website als organisatie. Bijdragen aan de (on)kosten.

Overig nieuws en terugblik activiteiten

 • Het Element in Amersfoort is – ook vanwege de Coronacrisis – niet langer toegankelijk voor onze activiteiten. In het najaar van 2020 hebben we – met mondkapjes op – op twee nieuwe locaties getraind: De Ontmoeting in Bennekom en De broedplaats in Renkum. Beide in een prachtige grote zaal waarin we de nodige afstand konden bewaren.
 • Op 2 oktober 2020 Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden (onder leiding van Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel) was het thema: Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken en in je kracht blijven? Kun je ook bij grote verleidingen en tegenslag illusies ‘doorprikken’? Een krachtige nieuwe speloefening was die rond een machthebber met illusies waarvan we de ogen wilden openen.
 • Op 27 november 2020 Persoonlijke leiderschap in lastige situaties (onder leiding van Mieke Vollenhoven en Roger Burcksen als co-trainer) was het thema: Wat doe je als je in een crisis het overzicht verliest en de communicatie moeilijk wordt? Nieuwe inzichten en complimenten kregen we van (bege)leiders uit de zorg die met dit thema worstelen.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staan nieuwe artikelen: Hoe kun je leerlingen en studenten in deze tijd (stimu)leren om zich niet te laten misleiden en zelf na te denken. Hoe kun je dromen waarmaken en slagen als je kwetsbaar bent? Hoe kun je als professional stereotype (denk)beelden aanpakken?
 • De website wordt goed bekeken. Elke maand ongeveer 100 nieuwe gebruikers.
 • Roger Burcksen is bij de kerngroep gekomen als speltrainer en adviseur. Hij is vanaf 2015 betrokken als adviseur, heeft ruime ervaring als productiemanager bij de televisie en ervaring als speltrainer in het maatschappelijk werk.

Kernwaarden

De groep rond Krachtenspel.nl werkt vanuit criteria en de kernwaarden: verbinding, autonomie, kwaliteit, inspiratie en samenwerken. Er is sprake van:

 • Vergaande participatie. Alle professionele begeleiders kunnen meedoen. Ook vrijwilligers of professionals met een beperking;
 • Eigen regie, onafhankelijkheid. Besluiten worden genomen door Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra op basis van een onderlinge beheersovereenkomst. Mieke Vollenhoven tekent de contracten en (participatie)overeenkomsten die de auteursrechten raken;
 • Kwaliteit en auteursrechten (Alle rechten voorbehouden) worden beschermd (via Dirk Zwager, advocaat IE). Ook om het gereedschap – onder voorwaarden – later te kunnen overdragen aan organisaties die passen bij onze missie;
 • Inspiratie, creativiteit, plezier en het leerproces hebben prioriteit boven prestatie, verdienste of tijdsdruk;
 • We werken zo informeel mogelijk samen. Vaak op basis van wederkerigheid (gesloten beurs, schriftelijke overeenkomst) en een bijdrage in de (on)kosten.

Spreekt dit je aan? We werken graag samen met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen.

Met vriendelijke groet, namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven

 

5. Een krachtig en creatief antwoord op stereotiep...

In deze Nieuwsbrief van de kerngroep Krachtenspel.nl ligt de nadruk op de aanpak van vooroordelen en discriminatie in het gereedschap van Krachtenspel.nl. We bieden een visie en praktische mogelijkheden aan (bege)leiders om stereotype beelden, sociale onrust en verwarring op dit gebied effectief aan te pakken. We gaan niet in op de vraag wie er fout is, halen geen beelden omver en willen geen overtuigingen veranderen. Zo’n benadering kan tegenstellingen (het wij-zij denken) juist vergroten. Voor-oordelen kunnen we (af)leren, als we samen kijken en reflecteren op stereotiepe beelden die we (onbewust) hebben van mensen die heel anders lijken. Welke denkbeelden heb je aangeleerd? Wat is anders dan je dacht als je elkaar echt leert kennen? Onze voorbeelden komen uit de dagelijkse praktijk. Onze oefeningen en verhalen gaan over onze eigen houding. Vanuit die herkenning kunnen beelden veranderen en kun je aan beeldvorming werken.

We richten ons op de aanpak van oorzaken achter sociale problemen zoals: discriminatie, vijanddenken, wij-zij-denken, misleidende boodschappen, manipulatie, vooroordelen en verwarring. Het gaat om (denk)beelden en houdingen van mensen die elkaar (onbewust) beïnvloeden. Sociale problemen hangen met elkaar samen. Discriminatie in de samenleving, in instituten, onderwijs en opvoeding wordt bij (jonge) mensen intern opgeslagen.

Onze manier van werken is bestemd voor professionele begeleiders en vrijwilligers die zich ook willen richten op hun eigen denkbeelden en houding. In onze activiteiten ervaren begeleiders eerst zelf het verschil tussen stereotiepe- en constructieve houdingen en daarna gaan we in op de vraag hoe je dat oefent met anderen. Professionals gaan met Krachtenspel.nl dynamische krachten, zoals uitsluiting bij zichzelf en in de samenleving, beter hanteren en kunnen anderen helpen hun weg te vinden. Met als resultaat: meer eigen regie, gelijkwaardigheid en verbinding in mensen en groepen.

Activiteiten najaar 2020

In het najaar van 2020 richten we ons op de ontwikkeling van nieuw gereedschap in het werken met Krachtenspel.nl. We nodigen professionals uit om mee te doen en zijn op zoek naar creatieve meedenkers en trainers met expertise op dit gebied. Daarover later in deze brief. Eerst de nieuwe activiteiten: De workshop van 3 april is vanwege de Covid-situatie verschoven naar 2 oktober a.s. De volgende inspiratiemiddag staat gepland op 27 november 2020. Kom je ook actief kennismaken?

2 oktober 2020 Workshop: Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden

Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken en in je kracht blijven?

Wat houdt je tegen? Kun je bij verleidingen en tegenslag in je kracht blijven en illusies op tijd doorprikken? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep in een droomwereld, fantasie of bubbel leven?

Op de workshop op 2 oktober (13-17 uur – centrum van het land) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de droomgeest in zichzelf en in groepen. We werken met materiaal van Krachtenspel.nl (spel, informatie, beelden en oefeningen). In de workshop gaan de deelnemers hun eigen uitdaging aan en ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van dromen. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang.

Doelgroep: Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers en begeleiders. Kosten 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 14 september) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel (kerngroep Krachtenspel.nl).

27 november 2020 Inspiratiemiddag: Persoonlijk leiderschap in lastige situaties

Kun jij in een moeilijke tijd je krachten bundelen en de regie houden?

Wat doe je als je het overzicht verliest en de communicatie moeilijk wordt? Kun je dan nog koers houden en op tijd ingrijpen? Of houd je je vast aan regels of een leider? In een crisis heb je te maken met mensen die volgen, de situatie ontkennen of in opstand komen. Maar ook mensen die zelf de regie houden, in contact blijven en actief meewerken. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren? Dat gaan we oefenen aan de hand van lastige situaties. Samen met mensen (vechters)bazen en angsthazen.

Op de Inspiratiemiddag op 27 november 2020 (13-16 uur, centrum van het land) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen (sociale en/of werk) omgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Heersgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of situatie!

Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 35 euro. Indien je alleen komt kennismaken kun je je snel opgeven via Info@Krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg (kerngroep Krachtenspel.nl)

Disclaimer: mochten wij door onvoorziene overheidsmaatregelen (Covid situatie) genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we u hiervan op de hoogte.

Overig nieuws en activiteiten

 • Op de inspiratiemiddag van 6 maart 2020 Genieten met sfeermakers, dromers en verleiders (onder leiding van Jan Ausum, Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans) was het thema: Hoe kun je volop genieten zonder over de top te gaan? Een krachtige nieuwe oefening was die met de tijdlijn (van Jan Ausum) waarin de deelnemers ervaarden op welk moment ze van een constructieve- in een stereotype houding terecht kwamen.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staan nieuwe artikelen: Hoe kun je werken aan een houding waardoor je het beter redt als je kwetsbaar bent? Verdriet om zwarte Piet. Wil je als thuiswerker iets doen aan verwarring, onrust, stress, angst of verdeeldheid? Het laatste artikel is meer dan 800 keer gelezen en er was een hoge piek in het aantal gebruikers van de website. We denken dat dit was vanwege het aanbod voor thuiswerkers om met het korte verhaal te werken. We horen graag hoe het ging .
 • De website wordt goed bekeken. In juli 2020 waren er 111 nieuwe gebruikers.
 • Rob Braamburg is bij de kerngroep gekomen als adviseur en deels als trainer. Rob is expert op het gebied van veranderprocessen en heeft ruime ervaring in het begeleiden van teams en in het veranderen van gedrag en houding.

De ontwikkeling van het educatieve netwerk en gereedschap

We ontwikkelen ons als een netwerkorganisatie

In de komende tijd richten we ons extra op:

 • Het netwerk. We gaan meer samenwerken met talentvolle professionals met minder verdiencapaciteit zodat hun expertise wordt ingezet;
 • De ontwikkeling van praktisch gereedschap voor professionals en organisaties om gericht met Krachtenspel.nl te werken en dit toe te passen op specifieke terreinen.

De kerngroep van Krachtenspel.nl wil binnen het netwerk en op basis van afspraken (zoals het behoud van de kwaliteit en de geest van het materiaal en een kleine bijdrage) graag samenwerken met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen.

Met vriendelijke groet, mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven

 

Hoe blijf jij in je kracht in crisistijd? Hoe doen...

Kun jij je eigen krachten bundelen in een crisis? Of verdwaal je in mist, gevoelens van angst en verwarring? Gaat bij jou een frisse wind waaien of slaat je fantasie op hol? Houd je je vast aan onderzoek en feiten? En zorg je ervoor dat je ook mentaal gezond blijft? Kunnen we samen de krachten bundelen? Of hebben we een baas nodig die het voor ons gaat bepalen?

Er is in de samenleving meer nodig dan het RIVM kan bieden. De situatie is op dit moment sociaal-emotioneel gezien zorgwekkend. Professionals en mensen die meer risico lopen, worden bang en voelen zich (nog) niet voldoende beschermd. Specialisten vrezen voor een gebrek aan middelen. Groepen mensen dreigen te vereenzamen of te ontsporen. Hoe blijven we in de stroom? Dat kan niet door een eindbaas aan te wijzen die lijkt op een militair (dan verliezen we onszelf) maar door de krachten van jezelf en anderen te bundelen en de nodige capaciteiten te ontwikkelen. Ook mentaal.

Blijven we aan het stuur?

Wat ik me afvraag is: waar droom jij als professional van in deze tijd? Dat lijkt misschien een rare vraag maar die vraag is essentieel om mentaal door deze crisis te komen. Droom je dat het zo snel mogelijk over is? Heb je misschien angstdromen? Zit je in een isolement? Loop je vast met je bedrijf? Of komt er ook een sterk verlangen naar boven? Een eigen uitdaging, wellicht een roeping? Misschien vecht je tegen het virus. Werk je aan middelen die hard nodig zijn om het te bestrijden. Doe je boodschappen voor de buren. Of heb je een luisterend oor voor mensen die alleen en kwetsbaar zijn: Zien ze hun geliefden nog wel (gezond) terug? Krijgen ze op tijd een operatie? Een crisis kan mensen verlammen maar ook tot leven brengen.

Mensen komen als dieren uit hun hol en wrijven de slaap uit hun ogen. Heé, de wereld is plotseling veranderd!

In een crisis wordt de status quo doorbroken. Idolen zijn ineens geen afgod meer; zij kunnen het virus ook te pakken krijgen. Gewone mensen die hard nodig zijn, krijgen waardering en applaus. Mensen kunnen ineens meer dan ze dachten: de auto laten staan; een concert vanuit het raam, vergaderen over internet. De overheid maakt miljarden vrij.

Maar de andere kant is er ook: Mensen raken in verwarring. De paniek wordt hier en daar voelbaar. Agressie kan toenemen. Verzorgers moeten teveel uren draaien en de verbeelding neemt soms een loopje met onze gedachten: Wat als het erger wordt dan we dachten? Wat dan?

Leren in crisistijd

Als ons leven wordt bedreigd, leren we – als het goed is – ons te barsten. De vraag is dus: hoe leer je omgaan met tegenslag? Leren gebeurt in fasen:

1.    Eerst doen we nog lacherig. Haha, ik mag jou geen hand geven. Ach, het zal wel meevallen.

2.    Dan wordt het menens, we willen het begrijpen. Wat gebeurt er? Wat betekent dat voor mij?

3.    De adrenaline gaat stromen, de paniekgeest komt soms om de hoek kijken. Je moet afstand houden maar de emoties lopen op. Krijgen wij het ook? Krijg ik straks mijn zaak er weer bovenop? Kan de zorg het aan?

4.    Er vallen klappen. Er is geen tijd meer te verliezen. Mensen gaan vechten, vluchten in hun eigen wereld of gaan een eigen weg.

5.    We luisteren naar deskundigen, lezen (nep)nieuws en proberen een oordeel te vormen. Die beoordeling heb je nodig om te kunnen handelen. Je zet je zaken op een rijtje maar het rijtje verandert steeds;

6.    Politieke/sociale grenzen verdwijnen en gevoel van saamhorigheid ontstaat. Dat is fijn. Maar even later worden de meer fysieke, regionale en landelijke grenzen harder en kun je niet meer reizen. Niet meer heen en terug. De verwarring en onrust nemen toe. Maar ook, bij velen, de focus en vastberadenheid.

7.    Het leven verandert met een sprong en je moet zelf ook springen. Durf je dat? Durf je iets anders te doen dan je deed? De leiding nemen ook al heb je beperkingen? Je eigen uitdaging (nog meer) aan te gaan? Kun je bijvoorbeeld in de stilte die ontstaat je gevoelens verduren? Of de grenzen bewaken die nodig zijn en optreden?

8.    Je leert, we leren, met vallen en opstaan. Fysieke en mentale gezondheid gaan hand in hand.

Er wordt een antwoord van mensen gevraagd: Wie ben jij in crisistijd? Wat doen jullie er samen aan? Dat is zowel beangstigend als mooi! Er ontstaan nieuwe kansen. En nog mooier: we krijgen soms samen een nieuw perspectief. Eendracht, daadkracht en ik hoop ook een kwaliteit van leven die verder reikt. Zou het mogelijk zijn om, ook na de crisis, meer te verbinden en samen te werken? Ook meer persoonlijk leiderschap? De wereld staat op het spel en er wordt iets van ons gevraagd dat ook op lange termijn wezenlijk is.

Voorbeeld: De politiek, bedrijven en burgers gaan – omdat omwegen nu niet goed meer werken – korte ketens (lijnen) creëren in de voedselketen. Dat is veel duurzamer en werkt sneller. Dan breng je de producten naar de klant. Daar was eerst niet genoeg aandacht voor. Nu wel. Nu willen steeds meer mensen helpen (Zie bijvoorbeeld de actie: Support Locals).

Verbeeldingskracht nodig

De vraag is of je in crisistijd het stuur in handen neemt en de regie houdt over je leven. Dat is niet eenvoudig. Het is vreemd om te sturen als je de richting niet weet. Het is eng om te sturen als de weg voor je ogen verandert. Je moet als bestuurder vaak bijsturen, op tijd remmen maar ook stevig doorrijden. Want de tijd dringt! Anders vallen er nog meer slachtoffers. Er wordt van je gevraagd of je je wilt verantwoorden terwijl je stuurt. Je kunt soms botsen, maar dan moet je, ook al is er schade, wel helder blijven communiceren. En bij elkaar blijven. Je moet koers houden en mag niet teveel uitwijken. Hoe houd je dat vol in onbekend gebied?

In de sociale onrust die ontstaat, heb je een mentaal stuur nodig. Leiders met een gemeenschappelijke morele koers. Alsjeblieft geen leider die de lakens uit gaat delen zonder zich te verantwoorden. Of mensen ophitst. Ik hoorde op tv dat er om een militair type werd gevraagd of een autoritair leider. Dat is godgeklaagd! Dat helpt misschien wel even, maar denk maar niet dat we daar beter van worden. Integendeel. Er is bij sociaal-emotionele onrust een sociaal-emotioneel antwoord nodig van leiders en begeleiders in deze tijd. Mentaal. Het is nodig om beter te leren reflecteren op onszelf. Op morele verantwoordelijkheid en sociaal-emotionele educatie voor jong en oud. Dat gebied hebben we flink verwaarloosd (zie mijn artikel over de meetlat) .

Mentaal stuur

Hoe kun je als leider sociaal-emotionele krachten zoals polarisatie hanteren als deze krachten je zelf ook overvallen? Als je zelf soms geen hand voor ogen ziet? Dat kan door je eigen uitdaging als een weg voor je te zien. Als een weg die zich in mij en jou, in ons ontvouwt.

Voor mij is het de uitdaging om de (cultuur)krachten en patronen kenbaar te maken die in mezelf, groepen en de samenleving spelen. En te laten zien hoe je deze kunt (leren) hanteren bij crisis, verleidingen en (zware) tegenslag. Dat kan door het verschil tussen stereotiepe- en constructieve houdingen te laten zien via (voor) beelden, verhalen, oefeningen. Zodat mensen meer mogelijkheden ervaren. Ook al heb ik beperkingen, daar kan ik aan werken. Dat is mijn talent en ik heb vrienden die willen helpen.

De eigen uitdaging is als een licht in het donker en laat je zien wat je te doen staat. Mensen kunnen zelf beslissen een lichtje te zijn (Etty Hillesum). Ook als dat licht soms ver weg is en je er van tijd tot tijd een potje van maakt. Dat is niet zweverig. Het is een droom en nuttig tegelijk.

Verbeeldingskracht over de top

Roze wolken helpen om te dromen. Maar als je je teveel verbeeldt, kun je in mist terecht komen. En moet je uitkijken dat je geen fantast gaat worden (bron: Krachtenspel.nl).

Vanuit de droom kunnen we, met oog voor de realiteit, verder ontwikkelen. Verder dan we dachten. Deze missie heeft ook een gevaarlijke kant. De constructieve houding van een Dromer kan veranderen naar een Fantast, een Warhoofd of zelfs een Paniekzaaier (bron: www.Krachtenspel.nl). Daar dreigt de valkuil van de illusie. Als je elkaar uit het oog verliest, kun je in je verbeelding verdwalen. In wanen gaan geloven. De vraag is: Ben je nog aanwezig? Houd je elkaar vast? Geef je je grenzen duidelijk aan? Het gaat om (arche)typische houdingen die we kunnen leren hanteren.

In ons element

Sommige rollen zijn van vitaal belang: Leiders die opstaan en aangeven wat er moet gebeuren. Dromers die het perspectief aanreiken. Harde Werkers die aan de gang blijven. Strijders die vechten voor de kwaliteit van leven. Sfeermakers die de humor erin houden, dansen of een lied zingen. Goede Sprekers die de communicatie helder houden. Wijzen die de verhalen vertellen en de moed erin houden (bron: www.Krachtenspel.nl).

Kracht en kwetsbaarheid

Leiders hoeven niet voortdurend zeker te zijn van hun zaak. Het gaat om (bege)leiders die hun krachtbronnen kennen, steeds weer in hun kracht komen en elkaar helpen. Dat gaat samen met gevoelens van onzekerheid. De koning had het er al over. De kernvragen dagen ons uit. Onzekerheid, twijfels en pijn horen erbij. Je hoeft als leider niet je gezicht te verbergen. Je hoeft als dromer niet gelovig te zijn. Je hoeft als harde werker er niet bij neer te vallen. Je hoeft als sfeermaker geen mooi weer te spelen. Kracht en kwetsbaarheid hebben elkaar nodig. Een crisis kan zorgen dat mensen veel meer kunnen dan ze dachten.

Wij gaan verder met het verhelderen van deze typische houdingen en rollen op Krachtenspel.nl. Sociaal-emotionele educatie voor jong en oud. Op www.Krachtenspel.nl (open source, non-profit), staat concreet gereedschap, werkmateriaal om deze krachten in groepen te leren hanteren en de nodige capaciteiten te ontwikkelen.

 

Waar haal je de kracht vandaan als je aan de kant ...

We bereiden een workshop voor voor de deelnemers van het Werkwiel in Wageningen, een netwerkgroep van werkzoekenden. Hoe kunnen wij de deelnemers stimuleren en ondersteunen? Marijke is erbij als een van de coördinatoren en ook ervaringsdeskundige. Lieke is bij het overleg als deelnemer. Ze is sinds een jaar werkzoekend en afgestudeerd op het vlak van gezondheid en maatschappij in Wageningen. Hoe sluiten we bij hen aan? Kan het gereedschap van Krachtenspel.nl iets betekenen? Dat zoeken we samen uit.

Een goede plek zoeken

De achtergrond van de deelnemers aan de workshop is heel verschillend. De meeste mensen zouden eigenlijk prima aan het werk kunnen. Maar een goede plek vinden, is een hele opgave. Sommige deelnemers zijn boventallig geworden en hebben een dijk aan ervaring; anderen zijn met succes afgestudeerd maar lukt het niet – ondanks studie, capaciteiten, vele brieven en vrijwilligerswerk aan de bak te komen. Je hebt bijvoorbeeld te weinig ervaring, zeggen ze. Maar hoe krijg je die zonder een geschikte werkomgeving? Zonde van de talenten die blijven liggen! Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk? Wat doet de overheid voor mensen die te lang moeten zoeken om de goede klik te vinden? Het komt erop neer dat je het zelf maar moet uitzoeken en blijven netwerken totdat het lukt. Tot frustratie van een grote groep mensen die prima aan het werk kunnen maar het niet vinden. Lieke geeft aan dat ze het fijn vindt om na vele brieven andere mensen in dezelfde situatie te ontmoeten, ervaringen te delen, om te gaan met de onzekerheid die door de situatie ontstaat, extra vaardigheden te ontwikkelen en tips en suggesties te krijgen. Het is voor haar en andere jonge mensen frustrerend om te blijven hangen in baantjes die ver onder het niveau liggen. Zo kun je je zelf niet verder ontwikkelen. Als ze kijkt naar studiegenoten in dezelfde situatie gaan ze soms promoveren of nog meer vrijwilligerswerk doen. Meer netwerken is belangrijk, constateren we samen. En kunnen doorzetten.

Je eigen verbeelding hanteren

Wat kan het gereedschap van Krachtenspel.nl doen voor deze doelgroep? In eerste instantie lijkt het of de problemen op de website zoals omgaan met agressie, manipulatie en verwarring meer een sociaal probleem vormen dan ingaan op de vragen van deze doelgroep. Maar als we de link maken met hoe de krachten achter deze sociale problemen in concrete situaties op de deelnemers persoonlijk inwerken wordt duidelijk hoe de krachten inwerken op deze doelgroep. Maatwerk leveren en het in de context plaatsen, daar gaan we voor zorgen in de workshop. Het gaat om het verder ontwikkelen van specifieke capaciteiten in probleemsituaties. Daar ligt de uitdaging. Juist als je een tijd aan de kant staat, kunnen deze krachten je parten spelen! En kun je bijvoorbeeld van een Dromer in een Warhoofd veranderen. De (arche)typen op de website geven een helder beeld van welke houding wel – en niet constructief is en laten je gericht oefenen.

Voorbeelden

Belangrijk is het om te ontdekken en te ervaren hoe je je beweegt in het krachtenspel van de tijdgeest. Om te oefenen in balans en een stereotype houding te vermijden. Dat betekent bijvoorbeeld:

·       Niet jezelf aan te vallen en verwijten te maken als een sollicitatie niet lukt (dan wordt je een Aanvaller in plaats van een Strijder);

·       Niet jezelf op te gaan jagen en in termen van “moeten” te denken als je in een dip zit (dan wordt je een Opjager in plaats van een Harde werker).

·       Niet allerlei dromen en mogelijkheden te blijven verzinnen maar te focussen (dan word je een Warhoofd in plaats van een Dromer).

We kiezen de droomgeest om mee te werken. Het gaat er bij de Dromer om om je verbeelding te hanteren. Ook diep van binnen. Een sociaal probleem zoals verwarring is heel relevant voor mensen die werk zoeken! Het gaat ook om de ontdekking wat de samenleving, de cultuur met jou doet. Hoe mensen je onbewust naar de kant kunnen duwen. Of afschrijven. Mensen die (ander) werk zoeken, hebben extra last van krachten in de samenleving die uit balans zijn! Voordat je het weet, denk je dat het aan jezelf ligt. Of je nu ouder bent en boventallig, een beperking hebt of nog niet op de goede plek. Lieke herkent de Dromer in zichzelf die soms te veel kanten op gaat en een Warhoofd wordt. We gaan in de groep kijken hoe de deelnemers in de praktijk met hun dromen omgaan. We willen voorbij de bubbels en luchtbellen gaan en oefenen in hoe je vanuit je verlangen nog meer je plek kunt innemen en focus kunt houden. Lieke schrijft een stukje voor de krant in Wageningen over de workshop.

Samen dromen doen

Op de workshop in het Werkwiel komen op 21 januari heel wat mensen opdagen. Ik ben blij dat we samen de workshop hebben voorbereid. Marijke helpt me om af te stemmen op de doelgroep, de vragen aan te scherpen en vraagt extra ruimte als het nodig is. We doen oefeningen om de eigen verbeeldingskracht te versterken. De oefening die het meest indruk op de deelnemers maakt, is een geleide meditatie waarbij de deelnemers dicht bij hun verlangen komen en er een duidelijk beeld van krijgen. En het beeld in hun lichaam verankeren zodat ze het bij hen blijft. Als de deelnemers hun ogen open doen zijn ze veranderd. Ik zie ogen glinsteren, mensen zien elkaar, de energie straalt. Het is ontroerend om met elkaar te delen waar je eigenlijk naar verlangt. Dan word je ook door je verlangen geleid!

Ik krijg de suggestie mee om bij de vrijwilligerscentrale in Wageningen een workshop te houden zodat meer vrijwilligers met dit gereedschap kunnen gaan werken. In het komende jaar gaan we het educatieve netwerk verder uitbreiden. Voor vrijwilligers en professionals. Voor personen en organisaties die ermee willen werken. Met weinig voorwaarden en een kleine bijdrage. Op 3 april is de volgende workshop over Dromen doen.

De naam van Lieke is om privacyredenen gefingeerd.

 

4. Van Initiatief netwerk naar Educatief netwerk &...

We wensen jullie – in het krachtenspel van de tijdgeest – een inspirerend nieuw jaar toe! Dit is het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. Deze keer ligt de nadruk op de nieuwe activiteiten, de vormgeving van de organisatie en ons netwerk. Omdat er veel nieuwe lezers van de nieuwsbrief zijn, vatten we de essentie van Krachtenspel.nl nog even samen. De website is open source en de organisatie non-profit. Ze biedt praktisch gereedschap om oorzaken achter sociale onrust en verwarring van mensen aan te pakken. Het gaat om de preventie en aanpak van sociale problemen zoals: vijanddenken, wij-zij-denken, werkstress, polarisatie, misleiding, manipulatie, verleiding, vooroordelen en verwarring. Problemen die vaak met elkaar samenhangen en waarop het krachtenspel van de tijdgeest volop invloed heeft. We bieden daarom een visie, gereedschap en praktisch werkmateriaal voor leerkrachten, coaches, trainers en opleiders om te werken aan houdingen en overtuigingen achter deze sociale problemen. Het is nodig om – ook met het oog op pedagogische tact en je voorbeeldrol – professionals te trainen om deze dynamische krachten in de samenleving te leren hanteren. Op de website staat concreet materiaal voor jong en oud! Professionals in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties kunnen de praktische bouwstenen combineren zoals ze willen. Krachtenspel.nl is een bron waarvan het water meer kanten op kan stromen. Zodat diverse groepen zich kunnen onderscheiden en samenwerken!

Nieuwe activiteiten 2020

In 2020 richten we ons vooral op het netwerk. De nadruk ligt op de wijze waarop we onze ambitie delen en dromen kunnen realiseren. We werken mee aan activiteiten van andere organisaties en nodigen professionals uit om mee te doen met onze activiteiten. We willen de activiteiten en het materiaal nog meer gaan delen. Daarom werken we toe naar een Educatief netwerk. Daarover later in deze brief. Eerst de nieuwe activiteiten: De volgende inspiratiemiddag is op 6 maart 2020. De volgende workshop op 3 april 2020. Kom je ook actief kennismaken?

6 maart 2020 Inspiratiemiddag: Genieten met sfeermakers, dromers en verleiders

Inspiratiemiddag onder leiding van Jan Ausum, Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans (kerngroep Krachtenspel.nl) Thema: Hoe kun je volop genieten zonder over de top te gaan? Welke capaciteiten heb je nodig om je dromen waar te maken? Hoe je in je kracht blijft en (jonge) mensen nog meer in hun kracht kunt zetten, gaan we oefenen met spelsituaties. Samen met sfeermakers, dromers en verleiders. Deze middag is vooral voor mensen die graag met spelsituaties werken. De Inspiratiemiddag op 6 Maart (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met makers van Krachtenspel.nl, het werkmateriaal en wisselen uit hoe je het werkmateriaal kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met de speloefeningen verkennen we de kracht van de Genietgeest en de Droomgeest uit Krachtenspel.nl in onszelf en de samenleving. Je gaat zelf met de spelsituaties aan de slag. Op de inspiratiebijeenkomsten werken we elke keer met ander werkmateriaal zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomsten. Programma: (verder) actief kennismaken met elkaar, de
diverse werkvormen en de krachten; het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden.

Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 50 euro. Met vroegboekkorting (als je je opgeeft voor 10 februari) 35 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl

3 april 2020 Workshop: Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden

Workshop voor professionals onder leiding van Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Ruud Coumans (kerngroep Krachtenspel.nl). Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken? Wat houdt je tegen? Kun je bij verleidingen en tegenslag in je kracht blijven en illusies op tijd doorprikken? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep in een droomwereld, fantasie of bubbel leven? Op de workshop op 3 april (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers door inzichten en oefeningen de kracht en de valkuil van de droomgeest op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. We werken met concreet materiaal van Krachtenspel.nl (spel, informatie, beelden en oefeningen). In de workshop gaan de deelnemers hun eigen uitdaging aan en ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van dromen. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema van Krachtenspel.nl in hun eigen doelgroep. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang.

Doelgroep: Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders. Kosten 70 euro. Met korting (als je je opgeeft voor 9 maart) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Overig Nieuws & Activiteiten

 • Op 4 oktober 2019 gaven we een workshop met het verhaal Het Krachtenspel onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl& De Roozenboom). Op 22 november gaven we met medewerking van Christine Brons de workshop Effectief omgaan met invloed, beeldvorming en manipulatie.
 • Op LinkedIn staan twee artikelen van Mieke over deze activiteiten: De uitdaging van de ministers en de koningin? Wat doe je met collega’s die manipuleren of intimideren? Ook verscheen het artikel: Hoe beweeg jij in het Krachtenspel van de tijdgeest?
 • Op 9 november 2019 gaven Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans een workshop Leren omgaan met verleidingen en tegenslag aan dertig deelnemers op de conferentie van de Janus Korczak Stichting.
 • In het jaarboek van de stichting Moeten we dan alles goedvinden? staat een hoofdstuk van Mieke over het thema grenzen in relatie tot Krachtenspel: Waar houdt de leerkracht op? En waar begint hij? Het NIVOZ heeft dit artikel mooi vormgegeven met onze Krachtenspel-kaarten en samen met ons filmpje op haar website geplaatst. https://nivoz.nl/nl/grenzen-nodig-voor-contact-waar-houdt-de-leraar-op-en-waar-begint-hij
 • We geven met regelmaat presentaties en workshops. Onlangs nog bij de Rotary in Oosterbeek op 19 december 2019 en bij het Werkwiel (Netwerkorganisatie voor werkzoekenden) in Wageningen op 21 januari 2020.
 • De uitbesteding van formele en financiële afhandeling van activiteiten op de website is begin 2020 overgegaan van De Roozenboom naar Hoekstra Management en Advies, Bennekom. Met dank aan Chris Zitter van De Roozenboom voor haar betrokkenheid bij Krachtenspel.nl in 2019.
 • De website wordt goed bekeken. In december waren er 85 nieuwe gebruikers, 111 sessies, 2,46 minuten gemiddeld per gebruiker; dat is lang in deze tijd .
 • Gebruikers kunnen de kaarten op de krachtenpagina’s nu zelf uitprinten op het goede formaat! Organisaties kunnen de kaarten gebruiken in hun eigen organisatie op voorwaarde dat ze zich inschrijven en bijdragen in de onkosten. Steeds met bronvermelding.

Van Initiatief netwerk naar Educatief netwerk

De organisatie ontwikkelt zich vanuit het netwerk.
De kern van de groep rond Krachtenspel.nl bestaat uit de auteurs, adviseurs en trainers. We gaan in de komende tijd de taken meer verdelen:

 • De auteurs (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel) hebben de website in eigen beheer en nemen zoveel mogelijk samen de besluiten over de website. Mieke Vollenhoven tekent de opdrachten en overeenkomsten die de auteursrechten raken.
 • Het (toekomstige) bestuur (Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra) draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de formele en financiële afhandeling van activiteiten. Ze doen dit werk op basis van een onkostenvergoeding.
 • De kern van de groep rond Krachtenspel.nl bestaat uit de auteurs, trainers en adviseurs. Dit is het initiatief netwerk. Zij staan allen op de website vermeld als Adviseurs. Zij doen naar keuze mee aan de uitvoering van de activiteiten en werken ook extern – binnen hun eigen expertise en de voorwaarden – met het materiaal. De bijdragen van deelnemers aan de activiteiten op de website worden besteed aan de onkosten van Krachtenspel.nl.
 • Van een Initiatief netwerk willen we toewerken naar een stichting met een Educatief netwerk van organisaties (liefst zonder winstoogmerk) die het gereedschap van Krachtenspel.nl verder uitdragen en toepassen op specifieke terreinen. Het gaat ons om een geleidelijke verspreiding en toepassing van het materiaal. Daarbij is afstemming en duidelijkheid nodig wie wat gaat doen en voor welke doelgroep.
 • De experts binnen dit netwerk gaan de toekomstige activiteiten bepalen. De auteurs willen binnen het netwerk en onder voorwaarden (zoals het behoud van de kwaliteit en geest van het materiaal en een bijdrage) het gereedschap gaan delen. Het educatieve netwerk is gericht op verbinding, autonomie, inspiratie en samenwerking.

Met vriendelijke groet, namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven

 

Wat doe je met collega’s die manipuleren of ...

Je staat er bij en je kijkt ernaar en je gevoel zegt dat het niet klopt: Dat er iets moet gebeuren. Dat het zo niet kan. Je moet, als je (mede) verantwoordelijk bent, reageren. Maar hoe doe je dat als je niet goed weet wat er aan de hand is? Als er wordt gemanipuleerd is er ook vaak sprake van verwarring en grensoverschrijding. Je krijgt geen duidelijke antwoorden op je vragen en de onrust neemt toe. Aan welke situatie denk jij als je dit leest? Hoe los je het op?

Over deze thematiek gaat de workshop voor professionals van de kerngroep Krachtenspel.nl op 22 november in Amersfoort (13.00 uur – 17.00 uur) onder leiding van Mieke Vollenhoven en m.m.v Christine Brons (Beeldcoaching). De deelnemers (professionals) ontdekken wat er gebeurt in de waarneming, hoe je kijkt naar concrete situaties met kinderen, jongeren en collega’s, hoe je je invloed als professional kunt gebruiken als het lastig is om te beinvloeden. We werken met het (arche)type Wijs mens en de informatie Ken je wijsgeest (Bron: Krachtenspel.nl) en concreet beeldmateriaal (Beeldcoaching) dat laat zien hoe hoe je een situatie helder kunt beoordelen en begeleiden als je met manipulatie of intimidatie te maken hebt.

Beeldvorming

Voorbeeld 1: Je ziet een meisje van een jaar of negen heftig inpraten op een ander meisje. Zij geeft dat meisje een duw. Je vliegt erop af en pakt het kind stevig aan. Dat mag niet! Zeg je boos. Ben jij soms … en je voegt er nog een woord aan toe waardoor het meisje je ontsteld aankijkt. Later is ze in de groep nog steeds teruggetrokken. En vraag je je af: wat is er eigenlijk gebeurd? Wat heb ik gedaan? En het besef: Dit had ik niet mogen doen.

Voorbeeld 2: Je zit in een bespreking met een nieuwe directeur en er worden afspraken gemaakt. Je krijgt het gevoel dat het niet klopt: Dit is niet goed voor je project maar je kunt er de vinger niet achter krijgen. De argumenten lijken te kloppen maar de verhoudingen zijn veranderd. Met een mengeling van gevoelens die je nog niet kunt duiden, ga je naar huis. Je voelt onrust en wantrouwen. Wat zijn hier de feiten? Wat betekenen je gevoelens?

Of je de collega of de directeur bent. In alle gevallen is het de vraag hoe je invloed uitoefent bij manipulatie en intimidatie. Het gaat om vragen zoals:

Wat pak je aan?

 • wat is je interpretatie en wat zijn de feiten? Ken je de context en weet je wat er nodig is bij de diverse betrokkenen?
 • welke grens wordt overschreden en hoe merk je dat? Hoe kun je het grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken?
 • om wat voor macht gaat het? Speelt er misbruik van voorkennis, positie of zijn er onduidelijke afspraken?

 

De kracht van invloed

De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van beïnvloeden. En wat ze kunnen doen met concrete situaties en het werkmateriaal Ken je Wijsgeest in hun eigen doelgroep. Ze geven elkaar tips en suggesties over het oplossen van lastige situaties en het werken met inzichten uit www.Krachtenspel.nl (open source) in hun eigen doelgroep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, (beeld)coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang. Kosten actieve kennismaking: 70 euro. Snel opgeven kan via Info@krachtenspel.nl

 

De uitdaging van de ministers en de koningin

Speelse impressie van de workshop op 4 oktober

Stel je voor. Jij bent minister. En je krijgt de opdracht om een week lang te oefenen met je eigen uitdaging. Non-verbaal, want dan gebeurt er iets. De minister van defensie moet oefenen om het land te verdedigen zonder aan te vallen; de minister van werkgelegenheid om het vuur brandende te houden zonder een stresskip te worden. Lukt hen dat? Voor dit soort uitdagingen staan de ministers op 4 oktober op de inspiratiemiddag van Krachtenspel.nl. En ze gaan de uitdaging volop aan! Welke beelden staan nog op mijn netvlies?

Uitdaging op de werkvloer

Wat nog vers in mijn geheugen ligt, is het moment dat de minister van defensie met zijn lange donkere haren gaat oefenen om het land te verdedigen zonder aan te vallen. Hij begint met voorzichtige aanvallende bewegingen en komt uit bij een sterke vloeiende beweging. De andere ministers waarderen de strijddans en moedigen hem aan: Ja, zo! Roepen ze. De minister van Media blijft tijdens alle oefeningen beeldschoon met haar roze hoedje op en maakt duidelijk dat beelden vaak meer zeggen dan woorden. De ministers dagen elkaar uit om – ieder met hun eigen uitdaging – oplossingen te vinden. Ze proberen ter plekke uit wat wel en niet werkt. En er mogen zelfs foto’s worden genomen terwijl ze oefenen. Dat is dapper!

Kwetsbaar en sterk

Wat me raakt is, dat het vuur van de werkgeest zorgvuldig wordt bewaakt door de Minister van Werkgelegenheid; het groene leven lachend wordt gevierd door de Minister van Natuur, sport en spel. En dat de koningin, die kwetsbaar lijkt in haar witte jurk, heel goed weet wat ze wil. Ze zorgt ervoor dat alle ministers hun uitdaging aangaan. Ik zelf heb als koning deze middag een opvallend donkere stem en sta haar bij. En ik krijg het warm van mijn taak. De fluwelen jas gaat al snel uit. Het is lachen en toch nemen alle 15 deelnemers hun rol serieus. Deze ministers beseffen donders goed dat hun houding van grote invloed is op mensen in de samenleving.

Wat nemen we mee? 

In het korte verhaal Het krachtenspel op de website hebben de ministers een week de tijd om hun uitdaging aan te gaan en voorbeeldgedrag te laten zien. De deelnemers op de inspiratiemiddag in Amersfoort hebben op 4 oktober maar een paar uur. Ze willen graag wat langer in groepjes werken. En dieper ingaan op vragen zoals: Wat zou jij als adviseur de koningin adviseren? Hoe kun je elkaar als ministers helpen om de krachten te hanteren? Ik hoop dat ze in hun eigen omgeving meer met het verhaal doen. Op school, als coach, begeleider in de thuiszorg…kun je er alle kanten mee op.

Het korte verhaal Het krachtenspel staat bij de verhalen op www.krachtenspel.nl Sociaal Emotionele Educatie voor jong en oud.