Lesbrief 10 stappen Krachtenspel.nl (korte versie)...

©Mieke Vollenhoven september 2023 www.krachtenspel.nl

Dit is een samenvatting van het procesformat Tien stappen Krachtenspel.nl (zie toelichting in Nieuwsbrief 11 in de Nieuwsrubriek op de website). Het hele procesformat (matrix) met de doelen en verwijzing naar de oefeningen, verhalen, spelsituaties en aanpak komt beschikbaar als extra materiaal voor organisaties die zich inschrijven.

Stap 1: Toon Leiderschap: Leiden betekent visie en daadkracht tonen voor (jonge) mensen waar het om gaat. Leg uit in deze stap waarom het nodig is om meer verantwoordelijkheid te nemen in het omgangsklimaat; hoe je je eigen houding en grenzen beter kunt leren hanteren door te oefenen. En laat zien hoe dat op speelse wijze kan. Begin met de Start Krachtenspel op de website.

Stap 2: Focus op houding en grenzen: Begeleiden betekent ook je eigen grenzen beter leren hanteren. Je leert als Strijder boosheid en irritatie beter hanteren. Opbrengst: Meer zorgvuldig aangeven van grenzen. Minder spanning. Betere sfeer.

Stap 3. Benoem grenzen, emoties en energie: Als je situaties verheldert en grenzen en gevoelens aangeeft, dan kun je lekker werken en beter presteren. Je leert als harde Werker in balans te blijven en je energie te bewaken. Opbrengst: Grenzen bewaken. Minder energieverlies.

Stap 4: Breng samen de visie in beeld en geef feedback: Een proces in het omgangsklimaat werkt als je er samen voor gaat en van elkaar leert. Je leert als Wijs mens zorgvuldiger waar te nemen en oefent tactieken om je niet te laten misleiden. Opbrengst: Zinvol van elkaar blijven leren en wijzer worden.

Stap 5: Geef anderen verantwoordelijkheid en vraag feedback: Kom samen in je kracht door te bewegen, stil te staan en te genieten van het leerproces. Je leert als Sfeermaker feedback te vragen en meer te genieten. Ook van het proces. Opbrengst: Meer contact, energie en gemeenschapszin.

Stap 6: Zorg dat deelnemers meer verantwoordelijkheid krijgen: Wees je bewust van wat er bij de deelnemers speelt (eerst begrijpen) voordat je verantwoordelijkheid geeft. Je leert als Goede Spreker beter luisteren, verantwoordelijkheid te geven en stimuleert deelnemers duidelijke taal te spreken. Opbrengst: Alleen het gesprek begeleiden waar dat nodig is.

Stap 7: Bespreek samen met de omgeving verantwoordelijkheid en grenzen Professionals tonen verantwoordelijkheid door te zeggen wat ze vinden en te doen wat ze kunnen.  Je leert als Leider beter overzicht te geven en in te grijpen. Opbrengst: Meer (jonge) mensen gaan meedoen.

Stap 8: Werk met mensen uit de buurt (indien nodig) aan grenzen. Een fijn omgangsklimaat kun je realiseren als je trouw blijft aan jezelf en anderen. Je leert als Dromer beter je verlangens tot uitdrukking te brengen en omgaan met feiten en meningen en gevoelens. Opbrengst: Mensen vinden het leuker om bij te dragen.

Stap 9. Ga na hoever jullie zijn in het stellen van grenzen. Door met elkaar te kijken wat jullie al hebben bereikt en wat dat oplevert blijf je gemotiveerd. Ga in deze stap na met wat jullie (nog niet) hebben bereikt in het omgaan met grenzen. Opbrengst: Je weet hoe jullie nog aan grenzen willen werken. Voor jezelf, de deelnemers en in de buurt.

Stap 10: Vier successen, maak de balans op en neem zorgvuldig afscheid. Door de balans op te maken en successen te vieren is duidelijk hoe sterk jullie zijn. Ga in deze stap na met wat jullie hebben bereikt aan sociale kracht. Opbrengst: Jullie tonen je sociale kracht en kwetsbaarheid. Voor jezelf, de deelnemers en met elkaar – als actief burger –  in de buurt/buitenwereld.

11. Krachtenspel is veel meer dan een spel Septemb...

Het sociale klimaat in onze samenleving roept om verandering. Daar willen wij met Krachtenspel.nl aan bijdragen. We werken op innovatieve wijze aan sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap.  Met een geheel nieuw topic en op basis van beproefd gereedschap. Deze nieuwsbrief is gericht op hoe je Krachtenspel effectief kunt inzetten. Met uitleg over de urgentie, het onderscheidende vermogen, de integrale aanpak en praktische mogelijkheden van Krachtenspel.nl. Graag stellen we je in deze nieuwsbrief op de hoogte van tien stappen die je als leider met je team kunt gaan zetten om te zorgen voor een sociaal (pedagogisch) klimaat. Om welk proces gaat het? Wat levert dat proces concreet op?

Urgent

Het is urgent om samen met je team aan sociale kracht te winnen. En niet mee te gaan met de tijdgeest van polarisering en marktdenken. Het krachtenspel van de tijdgeest vraagt veel van leiders en begeleiders. Als leider is het nodig om zelf het voortouw te nemen om het omgangsklimaat te verbeteren. Anders kun je het vergeten dat je deelnemers en anderen in je omgeving motiveert. Het is nodig om geestkracht en daadkracht te ontwikkelen en moreel leiderschap te laten zien. Dat betekent ook: Contact blijven maken in lastige situaties; Grenzen stellen zonder fanatiek te worden; Problemen oplossen zonder uit te stellen; Verantwoordelijkheid nemen en geven. Begin er maar aan. Heb het lef. Ook al duurt het leerproces tien jaar.

Krachtenspel.nl zorgt dat je dit veranderproces op inspirerende speelse wijze met elkaar (je klas, je groep) kunt oppakken. Begeleiders en docenten ontdekken met deelnemers hoe je grenzen kunt stellen, in balans kunt blijven, doorzetten, nuanceren en relativeren. Door oefening ontwikkel je met je team en met je deelnemers mentale vermogens en sociale capaciteiten voor leven en werk. Het betreft persoonsvorming, socialisatie en actief burgerschap. Hoe doe je dat? Wat, hoe en wanneer pak je probleemsituaties aan? Dat ga je ontdekken door samen te oefenen. In teamoverleg, met deelnemers, leerlingen en studenten. In de klas, de zaal en op je werk.

Onderscheidend vermogen

Waarin onderscheidt de leergang/methode Krachtenspel.nl zich?

 • Duidelijk speelveld met krachten: Het fundament voor de leergang is in kaart gebracht in het Krachtenspel.nl model (©Mieke Vollenhoven) met kenmerkende sociale problemen en groepsdynamische krachten /rollen/houdingen/grenzen.
 • Integrale visie en aanpak: Op basis van de kernwaarden Welzijn en Verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan de volgende capaciteiten en doelen: Verbinding en relatie; Autonomie en zelfstandigheid, Initiatief en creativiteit, Zinvol samenwerken en participatie.
 • Aandacht voor groepsdynamiek en eigen houding. Met de kenmerkende krachten en houdingen van Krachtenspel.nl zoals de Strijdgeest en de Strijder kunnen deelnemers de oorzaak van sociale problemen en grenzen ontdekken en leren hanteren. Het wordt duidelijk wanneer, waardoor en hoe mensen over de top kunnen gaan in hun houding en hoe ze dat kunnen voorkómen.
 • Constructieve teamgerichte benadering: Het model, de verhalen, beelden en symbolen en opdrachten houden het verschil tussen een constructieve en destructieve houding op een veilige en niet moralistische wijze duidelijk.
 • Verbinding en autonomie: Leiders/begeleiders en deelnemers gaan makkelijk zelf aan de gang door heldere didactische aanwijzingen en stappen. Ze houden overzicht, krijgen gaandeweg meer inzicht en maken keuzes hoe ze willen werken (Verhalen, Oefeningen, Spelsituaties of Aanpakken). Ze kiezen met welke inhoud (kracht/houding) ze willen werken en waar voor hen de grens ligt.
 • Ervaringsgericht, reflectie en beweging: Op het speelveld van Krachtenspel.nl krijgen leiders/begeleiders? En deelnemers inzicht en komen ze in beweging via oefeningen, tactieken en spelsituaties. Ze leren van gerichte informatie en van elkaar. Van reflectie naar daadkracht.
 • Oog voor cultuur en identiteit. Patronen bij jezelf, in de eigen groep en in de cultuur worden duidelijk via symbolen, (eigen)verhalen en opdrachten. Deze kun je makkelijk aanvullen met verhalen uit de eigen cultuur/levensbeschouwing.

Voortgang Krachtenspel.nl

In 2022 zijn digitale Krachtenspel-kaarten voor alle leeftijden ontwikkeld, de website grondig bijgesteld en zijn video’s gemaakt. Zie Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl We werken in 2023 verder aan de kaarten voor alle leeftijden en de handleiding daarbij. Het onderscheidende vermogen van Krachtenspel (zie hierboven) wordt in kaart gebracht.

 • We ontwikkelen – op basis van het Krachtenspel-nl model – het procesformat Tien stappen Krachtenspel.nl met een totaaloverzicht (matrix) hoe je al het materiaal van Krachtenspel.nl bijv. tijdens een schooljaar, integraal kunt inzetten.
 • Je kunt als leider/begeleider zonder kosten het werkmateriaal gebruiken voor educatie. De website is open source. We werken op basis van giften en vrijwillige (eigen) bijdragen. Het materiaal voor alle leeftijden is vanwege het sociale doel direct toegankelijk. Voorwaarde voor gebruik is dat je de auteursrechten© respecteert en de bron Krachtenspel.nl vermeldt. Voor commercieel gebruik moet je eerst schriftelijke afspraken maken (contact info@krachtenspel.nl). Uiteraard vinden we het top als je iets wilt doneren (Donorbox staat onderaan de homepage) om ons werk mogelijk te maken zodat we verder kunnen gaan!
 • Er komt op de website onderscheid tussen abonnees die vrijblijvend kennismaken en de nieuwsbrief krijgen. Er wordt een account gevraagd van gebruikers die al het materiaal voor groepen (15+) willen inzien en structureel met het materiaal gaan werken.
 • Vrienden/Medestanders van Krachtenspel die zich inschrijven (inschrijfformulier) en bijdragen krijgen extra materiaal en/of activiteiten.
 • We willen graag afspraken maken met mogelijke partners die de landelijke activiteiten van Krachtenspel willen en kunnen geven. Contact: Info@krachtenspel.nl

Integrale aanpak is preventief

We ontwikkelen een procesformat om een integrale aanpak overzichtelijk te maken. Dit format laat zien hoe je met je team stapsgewijs in een jaar tijd krachtige doelen kunt realiseren in tien stappen: Het is een handreiking, een voorbeeld. Wat is het resultaat?

 • Bij elke stap heb je aandacht voor elkaar, een bepaald sociaal probleem, een bepaalde kracht en houding die over de top kan gaan. Bijvoorbeeld Ken je Strijdgeest en de houding van de Strijder en de Aanvaller (zie de website). De focus is gericht op bepaalde capaciteiten;
 • Bij elke stap doe je bepaalde oefeningen, bepaalde spelsituaties en werk je met een (hoofd)stuk van het verhaal (werkversie met opdrachten) dat bij die kracht past.
 • Bij elke stap neem je samen met collega’s en daarna met deelnemers (leerlingen, studenten) meer verantwoordelijkheid en worden bekende succesfactoren toegepast;
 • Bij elke stap is voortschrijdend inzicht in eigen houding en in de invloed van de groep. Er komt steeds meer grip op lastige situaties. Dat werkt preventief en gaat je tijd opleveren! Ook wordt de organisatie aantrekkelijker om te werken!
 • In de opbouw van de stappen komt gedurende de cyclus steeds meer aandacht voor de omgeving (bijv. het schoolplein, ouders, gemeente). En ook naar de buitenwereld (participatie, democratie, politiek).

Voorbeeld

Om te zorgen dat er resultaat wordt bereikt en het aantrekkelijk blijft, worden er in het leerproces succesfactoren toegepast die op elkaar aansluiten. Een impressie: Begin met Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl en verken de website via Hoe werkt het? Daarna kun je met elkaar de stappen nemen. In de eerste stap toon je extra leiderschap. Leiden betekent visie en daadkracht tonen voor de (jonge) mensen waar het om gaat. Leg uit waarom het nodig is om meer verantwoordelijkheid te nemen in het omgangsklimaat; hoe je je eigen houding en grenzen als professional beter kunt leren hanteren door te oefenen. Stel een beleidsgroepje samen (ouders of deelnemers erbij?) en geef het team inzicht in wat jullie in een jaar tijd samen kunnen bereiken. Laat zien hoe dat op prettige wijze kan via Start Krachtenspel.nl. Dat is de basis. In de volgende stappen wordt de focus steeds op een andere succesfactor gelegd die goed bij die kracht/houding past. Bijvoorbeeld: Focus op houding en grenzen bij de Strijder/strijdgeest. En focus op het hanteren van energie bij de Harde werker/Werkgeest. Als je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen en geven wordt de focus verlegd naar de buurt en de buitenwereld. Steeds kijk je met elkaar wat je al hebt bereikt. En tot slot maak je in de tiende stap de balans op en vier je je succes!

Wat kost dat aan tijd? Als je voor deze integrale aanpak gaat en de doelen wilt bereiken voor MT, begeleiders, deelnemers en mensen in de omgeving, kun je met deze stappen werken zonder dat het veel tijd gaat kosten. Deze beweging geeft focus en energie en je kijkt steeds samen naar het effect! Elke stap kun je in een uur voorbereiden met een beleidsgroepje. Daarna oefen je (teamleider, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, trainer of coach?) een keer met je team (of eerst met een pilotgroepje). Daarna met één of meer groepen deelnemers. Elke stap duurt 4-6 weken. Beginnen in september of oktober? Dan ben je in juni rond. Binnenkort geven we meer inzicht in de tien concrete stappen op de website. Wanneer het hele procesformat beschikbaar is, komt dat in de nieuwsbrief te staan!

Activiteiten najaar 2023

Op 5 oktober en 17 november is er middags (13.30 – 16.30 uur in De Broedplaats, Renkum) weer een workshop. Dan testen we ook het nieuwe materiaal.  Op 5 oktober is er specifiek aandacht voor de relatie in je eigen kracht staan en uit je eigen kracht gaan. In het bijzonder de kracht van de Strijder en de Sfeermaker in jezelf. Hoe blijf jij in contact. Hoe blijf jij jezelf en je vrienden/collega’s trouw? Hoeveel tijd en ruimte krijg jij en neem jij? Op 17 november is er specifiek aandacht voor het stellen van grenzen bij jezelf. Met extra aandacht voor de Praatgeest en Droomgeest. Hoe kun je grenzen stellen aan de invloed van gedachten en gevoelens? Hoe stel je grenzen aan je verleidingen zoals sociale media?

Kom je ook actief kennis maken en ontdekken wat jij kunt bereiken als begeleider? Je bent welkom! Kosten 50 Euro. Voor leerkrachten en begeleiders die feedback geven en materiaal willen testen zijn er gratis plaatsen. Opgave via info@krachtenspel.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760

9. De kracht van jonge en oudere burgers – ...

Graag stellen we jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van het project Voor elkaar met Krachtenspel.nl. In dit project besteden we extra aandacht aan de toegankelijkheid van de website en het materiaal voor alle leeftijden. Daarnaast vind je in deze brief reacties van leerkrachten, informatie over de vacature en de activiteiten (21 september en 9 november) in het najaar. Krachtenspel is een burgerinitiatief van- en voor jonge en oudere burgers! Om op een leuke en effectieve manier samen te werken aan sociale educatie, sociale veiligheid en actief burgerschap.

De website gaat veranderen! Nu staat er op de website vooral werkmateriaal voor professionals die werken met deelnemers van 15+. De meeste verhalen, oefeningen en spelsituaties zijn nu bestemd voor jongeren en volwassenen. Straks staat er meer materiaal op de website voor alle leeftijden (10+). En kun je – als het allemaal gaat lukken – op de website al snel beginnen met het Krachtenspel! De website blijft open source.

Ons subsidieproject loopt! Hoever zijn we?

 • Op 7 april hebben we in de workshop Effectief omgaan met manipulatie en intimidatie samen met leerkrachten uit het primair onderwijs nieuw materiaal getest. De nieuwe video Oog in oog met verleidingen die een kleurrijk beeld geeft van de krachten, is “goedgekeurd” voor jong en oud vanaf 10 jaar! Kinderen, jongeren en volwassenen vinden het leuk om via de beelden de krachten in de samenleving te ontdekken. Je kunt deze video goed gebruiken in de klas, werd aangegeven. Zie: https://youtu.be/OYgFb8xbK9w
 • We gaan eerst aandacht geven aan de ontwikkeling en uitgave van kaarten voor alle leeftijden (AL). Daar is nu vooral behoefte aan. De kaarten voor professionals bewaren we voor later. Het eerste resultaat is veelbelovend. Leerkrachten uit groep 7 en 8 (en onderbouw voortgezet onderwijs) geven aan dat de beelden en opdrachten leuk en zinnig zijn om mee te werken in de klas;
 • We gaan de toegankelijkheid van de website nog verder verbeteren! Hierdoor kunnen gebruikers straks direct beginnen met de Start van het Krachtenspel: directe interactie en beweging in je eerstvolgende les of training. Bovendien geschikt voor alle leeftijden! Kan dat? Ja, de kaarten die we nogmaals hebben getest op 7 april worden geschikt bevonden om mee te werken met 10-jarigen, 16-jarigen, studenten en volwassenen! Dat komt omdat de beelden en symbolen van Krachtenspel voor alle leeftijden zijn;
 • Dit jaar gaat de aandacht vooral naar professionals die werken met de doelgroep alle
  leeftijden (focus 10-15 jaar) en die beginnen op de website;
 • De website gaat aandacht geven aan drie groepen professionals. Degenen die de volgende dag al willen beginnen met een concrete opdracht. De professionals die na een kennismakingsperiode doelgericht willen werken met concrete voorbeelden (lesbrieven). En beleidsmakers die willen zien hoe je met Krachtenspel in het kader van het (pedagogische) omgangsklimaat aan sociale educatie en burgerschap kunt werken. Wil je als professional snel een indruk van Krachtenspel.nl, kijk dan de nieuwe video: Omgaan met verleidingen en tegenslag: https://youtu.be/mz6M8uMEb0Y
 • We maken een procesformat (matrix) met een totaaloverzicht wat je wanneer kunt doen. Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, persoonlijk leiderschap, burgerschapsonderwijs en professionalisering. Het hoort allemaal bij elkaar. Hoe werk je samen aan dat proces? Wat zijn scenario’s en criteria?
 • De handleiding voor professionals met praktische tips en suggesties wordt bijgesteld. Ze geeft aan hoe je vanuit kernwaarden met jonge mensen kunt werken: aandacht, betrokkenheid, duidelijke regels, grenzen, verantwoordelijkheid en samenwerken.
 • De integrale visie en methode blijft gericht op de brede doelgroep begeleiders: onderwijs, opleiding, zorg en begeleiding; Krachtenspel is geen methode om apart te blijven gebruiken! Ze biedt wel een concrete start in je eigen situatie en je eigen vak. Je kunt als begeleider of docent (maatschappijleer, levensbeschouwing, filosofie, mentorlessen, beeldende vorming, taal) je eigen aanvliegroute kiezen. Ga je beginnen met spel, beweging, verhalen, waarnemen etc. Vandaar uit kun je stap voor stap gaan samenwerken met collega’s omdat daar ook een kader voor is.
 • We willen op de website snelle verbindingen maken naar de verhalen, beelden, symbolen, oefeningen, het spel en de spelkaarten.

Resultaten project en producten in 2022

Een overzicht van de producten die met hulp van subsidie worden ontwikkeld voor het project Voor elkaar met Krachtenspel.nl. Hoever zijn we nu?

1. De opdrachten voor de Krachtenspel-kaarten (AL) zijn halverwege en worden getest;
2. Er wordt gewerkt aan lesbrieven/modules voor het werken met kinderen en jongeren.
3. De handleiding bij de kaarten wordt bijgesteld voor het werken met diverse leeftijden.
4. Het korte verhaal met opdrachten wordt verder getest door leerkrachten;
5. De twee video’s zijn klaar! Ze zijn geschikt voor professionals die met jong en oud werken.
6. De website wordt nog aantrekkelijker gemaakt voor gebruikers. Hoe? Dat wordt een verrassing.

Een nieuwe kijk

Met de typische houdingen van Krachtenspel.nl kun je leren waarnemen hoe mensen zich gedragen in de samenleving. Op een veilige manier oefenen met je eigen houding en zicht krijgen op houdingen van andere mensen. Ook in groepen. Bovendien krijg je meer invloed op de wereld om je heen. Het gaat in dit Krachtenspel niet alleen om wat je doet, maar ook om toon en houding. Je kunt als jonge of oudere burger door de opdrachten zelf bijdragen aan het omgangsklimaat bij jou in de buurt. En zicht krijgen op vragen zoals: Wanneer is er sprake van manipulatie? Wat is wel en niet fair play? Hoe kun je op tijd je grens aangeven? Eerlijk confronteren? Verleiden of beïnvloeden? De samenleving wordt complexer. Veel mensen hebben dit soort dingen niet van huis uit geleerd. Als je met elkaar oefent om – als persoon en groep – in je kracht te blijven, ontwikkel je een stevige basis om verder te leren en te werken. De visie en flexibele aanpak van Krachtenspel.nl wordt ook door leerkrachten als een waardevolle aanvulling gezien. Uitspraken van diverse professionals:

1. “We kunnen door de opdrachten (op de kaarten red.) samen met jongeren kijken waar de grens voor jezelf en de ander ligt. Zo ontdek je dit spelenderwijs.”
2. “Kinderen kunnen met deze aanpak zelf, omdat ze een duidelijke speelruimte en opdrachten hebben, oplossingen vinden!”
3. “Burgerschap is ook afstemmen, je eigen talent inzetten in de samenleving. Mooi dat dat wordt gestimuleerd.”
4. “Je krijgt met Krachtenspel.nl een duidelijk kader en je kunt zelf bepalen waar je de nadruk op ligt. Zo kunt het proces stap voor stap met elkaar opbouwen.”

Menskracht en vacature

 • De coördinator die we zoeken (een sterke duizendpoot) is nog niet gevonden. De taken worden ondertussen ingevuld door diverse personen. Mieke organiseert, stimuleert en bewaakt het proces, de agenda en afspraken;
 • Voor tekstredactie en bijstelling van de website worden nu diverse freelancers ingehuurd;
 • Een deel van de adviseurs doet actief mee met de activiteiten en gaat het materiaal in de eigen groep testen. Andere adviseurs zijn op hun eigen wijze (telefoon, mail, zoom, lunch of thee) beschikbaar voor advies;
 • De behoeften van het primair onderwijs worden dit jaar extra afgestemd met leerkrachten. We testen met leerkrachten de producten van Krachtenspel.nl;
 • Hand- en spandiensten voor overleggen, bijeenkomsten van de stuurgroep en de
  adviesgroep van Krachtenspel.nl regelen we zelf. Adviseurs die meer structureel meewerken krijgen een onkostenvergoeding;
 • We zoeken een ervaren secretaris met bestuurlijke ervaring, een po-netwerk en interesse voor dit gebied! Wie weet iemand?

Vacature bijgesteld

Naast een secretaris, zoeken we een professional die vanuit het eigen netwerk de stuurgroep het komende jaar kan ondersteunen in marketing en ICT-activiteiten. Indien mogelijk ook uitbreiden van het netwerk in po. Je hebt gemiddeld twee uur per week beschikbaar in het komende half jaar. Het mag bv ook vier uur per maand zijn. De vergoeding is afhankelijk van de expertise en het netwerk dat je hebt. Het gaat om een freelancer, gereduceerd tarief en het is deels vrijwilligerswerk. Functie-
eisen:

 • Je beschikt over goede communicatieve, PR- en marketingvaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke zaken;
 • Je bent handig met tekstredactie en IT-hulpmiddelen (waaronder bv MS Teams, WordPress);
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol en bij voorkeur een netwerk in het onderwijs.

Ken je iemand met een netwerk die mogelijk belangstelling heeft? Wil je ze dan attenderen op deze vacature? Voor meer informatie stuur een bericht naar de stuurgroep via info@krachtenspel.nl

Activiteiten najaar 2022

Op 21 september en 9 november gaan we middags (13.00 – 16.30 uur De Broedplaats, Renkum) verder met de activiteiten. Dan testen we ook nieuwe producten in de maak. Vind je het leuk om kennis maken en te ontdekken wat je kunt doen met de website en de kaarten? Dan ben je heel welkom! Voor leerkrachten zijn er een paar kaartjes gratis beschikbaar. Opgave via info@krachtenspel.nl. We geven in het najaar specifiek aandacht aan de Genietgeest en de Praatgeest (zie de website). We wisselen uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen
doelgroep/werkomgeving. Met de nieuwe kaarten verkennen we de krachten en houdingen. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760