Disclaimer

Disclaimer

Het educatieve materiaal op Krachtenspel.nl en de downloads is ontwikkeld door professionele vrijwilligers vanuit een ideële doelstelling. Er is geen sprake van commerciële doeleinden. Er is geen winstoogmerk en de makers willen niet (meer) werk. Deze disclaimer betreft alle betrokkenen bij de website: de makers, domeinhouder, websitebouwer, websitebeheerder en andere medewerkers.

Auteursrechten

De auteurs van het materiaal op Krachtenspel.nl behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, en andere rechten voor ten aanzien van het Werkmateriaal Sociaal Emotionele Educatie (inclusief de downloads). Tot die aangeboden informatie behoren in het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, alle teksten, illustraties, beeldmateriaal, grafisch materiaal, logo’s en (beeld)merken. Het is niet toegestaan enige getoonde informatie over te nemen, te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs. De op de website getoonde (beeld)merken komen in eigendom toe aan de makers van Krachtenspel.nl en deze eigendomsrechten dienen volledig gerespecteerd te worden. Voor Informele begeleiders en informele educatieve doeleinden is het gebruik van het werkmateriaal in de downloads toegestaan onder de voorwaarden zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

Informatieverschaffing

Alle informatie, waaronder teksten, foto’s en beeldmateriaal, grafisch materiaal, logo’s en (beeld)merken, zoals vermeld op deze website, is bedoeld voor algemene informatieverschaffing in een educatieve omgeving. Aan informatie die in een uitzonderlijk geval niet van de auteurs/makers is – en waar in een uitzonderlijk geval geen toestemming voor is gegeven – kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en deze informatie heeft een vrijblijvend en informatief karakter. De makers van Krachtenspel.nl hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de inhoud van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Dit betekent niet dat de betrokkenen instaan voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de op de website aangeboden informatie. Evenzo garanderen de makers en andere betrokkenen niet dat de website functioneert zonder fout en/of onderbreking. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, de volledigheid en de juistheid en het (ongestoord/ononderbroken) gebruik van deze website wordt door de makers en andere betrokkenen bij Krachtenspel.nl afgewezen.

Foto’s en productspecificaties

De foto’s van getoonde producten (bijvoorbeeld de spelkaarten op de website of illustraties in de downloads) kunnen een afwijkend beeld van de producten te zien geven en betreffen in een aantal gevallen een serveersuggestie. De vermelde productspecificaties beogen louter een indicatie te geven van de producten en worden mitsdien onder voorbehoud vermeld of getoond. Voor een goede beoordeling van de productspecificaties dient te allen tijde het originele product geraadpleegd te worden.

Vrijblijvendheid aangeboden informatie

Alle informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet bedoeld als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, zijn alle specificaties onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Het Inschrijfformulier met de leveringsvoorwaarden is wel een aanbod van een bedrijf.

Verwijzing naar informatie van derden

Als de website Krachtenspel.nl een link naar websites van derden vermeldt, houdt dit niet in dat de op of via deze websites verschafte informatie door de makers van Krachtenspel.nl wordt aanbevolen. De makers of andere betrokkenen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar de website www.krachtenspel.nl. De gebruikmaking van deze links geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De makers van Krachtenspel.nl hebben deze websites niet nader beoordeeld op actualiteit, volledigheid en juistheid.

Wijzigingen informatie website en disclaimer

Door de makers van Krachtenspel.nl wordt het recht voorbehouden de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder ook de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan enige aankondiging te doen. De makers van Krachtenspel.nl adviseren in dat verband om regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen de tekst van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en op de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

Responsable disclosure verklaring

De beheerder en de makers van Krachtenspel.nl vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.